- Comunicat de premsa d'Ecologistes en Acció de Catalunya en motiu del Dia de la Terra -

La demarcació de Tarragona pot perdre més d'un millió d'euros si segueix reciclant la matèria orgànica de manera incorrecta


La demarcació de Tarragona no assoleix ni la quantitat ni la qualitat de la matèria orgànica prevista en el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC).


Aquest és el principal resultat de l'estudi dut a terme per d'Ecologistes en Acció de Catalunya realitzat a partir de les dades oficials publicades per l'Agència de Residus de Catalunya. L'estudi inclou els 162 municipis de la demarcació que tenen implementada la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM).


Com a principals resultats de l'estudi destaquen:

-Encara hi ha un 10% de municipis de la demarcació que no recullen la FORM selectivament, incomplint la legislació en matèria de residus de Catalunya. 9 municipis pertanyen a les comarques de la Terra Alta i el Priorat i tenen una població de menys de 300 habitants, però els 13 restants pertanyen a la comarca del Tarragonès: 6 presenten una població inferior als 2000 habitants però els altres 7 superen aquesta quantitat i fins i tot un, Constantí, supera els 5000.


-La demarcació no assoleix ni de bon tros els objectius de quantitat i qualitat. En promig es recullen uns 58 kg de FORM bruta anuals per persona amb un 21% d'impropis. Cal tenir present que segons el PROGREMIC s'haurien de recollir al voltant dels 100 Kg anuals per persona amb un nivell d'impropis inferior al 15%.


-Només la comarca del Priorat arriba a igualar l'objectiu del PROGREMIC de producció de 100 kg de FORM bruta/persona/any amb una producció del 109. Comarques com Baix Penedès Baix Camp, Ribera d'Ebre i Alt Camp tenen més de la meitat dels seus municipis que no arriben ni tant sols al 50% de l'objectiu del PROGREMIC. De fet, un 24% dels municipis de la demarcació no assoleix ni la meitat d'aquesta quantitat


-Només quatre comarques es troben per sota del 15% d'impropis: Priorat (10,39%), Ribera d'Ebre (11,16%), Conca de Barberà (11,79%) i Terra Alta (12,54%). El Tarragonès és la comarca amb el contingut més important d'impropis (28,15%) seguida de ben a prop del Baix Ebre (28%) i Montsià (22,6%). Un 41% dels municipis de la demarcació supera amb escreix aquest percentatge d'impropis.


Segons recorda Ecologistes en Acció, no arribar als nivells de recuperació previstos al PROGREMIC representa una pèrdua d'ingressos com també els representa el fet de recollir matèria orgànica amb una quantitat d'impropis elevada. En concret, si un municipi recull FORM amb un nivell d'impropis més elevat del 15% no percebrà cap quantitat en concepte de recollida. A més, el retorn del cànon es percebrà per Tona de FORM neta, es a dir, descomptant el percentatge d'impropis que es detecti en les caracteritzacions.


Així, doncs, si s'assolís el percentatge d'impropis de Vila-seca (5%), el municipi que millor recicla de la demarcació, les comarques de Tarragona arribarien a percebre més de 1,3 milions d'euros dels que percebria de mantenir la qualitat i quantitat actual. Cal tenir present que els municipis "penalitzats" per portar els seus residus a les plantes finalistes de tractament de residus aporten al Fons de Residus pràcticament aquesta quantitat. Si a més s'assolissin els 100Kg per persona previstos al PROGREMIC, s'arribaria a percebre 3 milions d'euros més del que actualment es percep en concepte de retorn del cànon. L'estudi personalitza les pèrdues per municipi amb l'afany de demostrar als responsables de la gestió de residus de cadascun dels municipis de la demarcació el que els representarà de pèrdua no treballar per la millora de la qualitat i quantitat de la FORM recollida.


Ecologistes en Acció vol destacar que si tots els municipis de la demarcació reciclessin correctament i segons els objectius del PROGREMIC, quelcom que no és impossible a la vista dels que ho aconsegueixen que no son pocs, el cànon aplicat al rebuig que entra a planta finalista hauria d'elevar-se per mantenir el Fons de residus. De fet, hem calculat un cànon unitari de 30€/T entrada a abocador i de 16 per a incineradora de penalització, una quantitat prou d'acord amb als cànons que s'apliquen en altres països per incentivar el reciclatge.


A la vista d'aquests resultats Ecologistes en Acció reclama a les administracions locals un major esforç en la recollida selectiva d'aquesta fracció, d'especial interès en temps de crisi per disminuir els costos del tractament dels residus i, alhora, per augmentar els ingressos. D'aquesta manera es pot disminuir la pressió impositiva sobre la ciutadania i, alhora, fer-ne una gestió més eficient.


Aquest estudi ha estat presentat als responsables de l'Agència de Residus de Catalunya abans de fer-se públic, forma part d'un estudi més ampli que engloba totes les demarcacions de Catalunya i s'anirà fent públic en els propers mesos. Els resultats de la demarcació de Tarragona i els preliminars que ja coneixem de Barcelona, Girona i Lleida ens permeten poder reclamar a l'Agència de Residus de Catalunya un control més eficient de les caracteritzacions, eliminant el costum d'avís previ als municipis i un esforç decidit en l'augment dels cànons de disposició del rebuig en plantes finalistes per poder incentivar la recollida selectiva.


A la vista d'aquests resultats i dels actuals nivells de reciclatge d'altres fraccions de la brossa, Ecologistes en Acció reclama que es dugui a terme la revisió del PROGREMIC, que va "caducar" l'any 2012 amb un procés participatiu que inclogui tots els sectors socials.

Memòria estudi aqui : http://www.ecologistasenaccion.org/article25630.html

-------------------------------------

LA SOBRECAPACITAT D'INCINERAR FOMENTA EL TRANSPORT DE RESIDUS I AMENAÇA EL RECICLATGE A EUROPA.


La porta que va obrir la Directiva Marc de Residus per al trasllat de residus per a la incineració posa en entredit els principis d'autosuficiència i proximitat de la pròpia directiva.

 

Un estudi de GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives) (1), de la qual forma part la Confederació d'Ecologistes en Acció, alerta de l'augment de la quantitat de residus que són transportats a llargues distàncies per a ser cremats en incineradores. La Directiva Marc de Residus (Directiva 2008/98/EC) manté la jerarquia de gestió que estableix que els residus han de ser evitats i recuperats abans que cremats o abocats, però la consideració dels residus com a combustible per a produir energia la posa en entredit i fa que se saltin els requisits d'autorització per al transport entre estats i regions.


Aquest estudi revela que les incineradores que estan en funcionament en alguns estats de la UE sumen més capacitat que la quantitat de residus no reciclables generats. No obstant això, la indústria està pressionant per ampliar encara més la capacitat d'incineració a Europa.


L'estudi conclou que:


- Alemanya, Suècia, Dinamarca, els Països Baixos i el Regne Unit ja tenen un excés de capacitat d'incineració;
- Com resultat, el transport internacional de residus per a incinerar s'ha incrementat a través de les fronteres nacionals, la qual cosa contradiu el principi de proximitat (2) i comporta emissions innecessàries de CO2,
- Malgrat que ja es crema el 22% de residus de la UE, la indústria planeja augmentar la capacitat d'incineració europea, soscavant els objectius establerts en el Full de ruta cap a una Europa eficient en l'ús dels recursos, que advoca per prioritzar la prevenció de residus, la reutilització i el reciclatge (3);
L'augment del transport de residus pot posar en perill l'èxit dels objectius de reciclatge, especialment en aquells països que actualment són estan més lluny d'assolir-los.
- Si la Comissió Europea vol mantenir el seu compromís de limitar la incineració dels residus no reciclables per a l'any 2020, l'estratègia hauria de ser tancar les incineradores i no de construir-ne de noves. Els objectius de l'eficiència dels recursos objectius del Full de ruta no s'assoliran a menys que la Comissió Europea controli estretament la capacitat d'incineració europea" diu Joan Marc Simon, coordinador de GAIA.


En el nostre país ja es comencen a donar casos d'enviament de residus a grans distàncies per a ser cremats, el més recent des del Vallès cap a la incineradora de Son Reus de Mallorca. Aquesta incineradora que es posa com exemple en l'estudi de Gaia. Amb una capacitat de processament de 750.000 tones anuals, ja ha començat a acceptar residus procedents de diferents indrets d'Europa pel que el Grup Ornitològic Balear (GOB) ha endegat la campanya "No volem ser el femer d'Europa" (http://novolemserelfemerdeuropa.wordpress.com).


Mallorca doncs, té el trist honor d'acollir la major incineradora del sud d'Europa. Com a resultat, els ciutadans paguen la taxa de residus més alta de l'estat i pateixen els efectes sobre la salut associats amb la crema dels seus residus i els dels altres. La Directiva marc sobre residus va ser l'excusa per a construir una incineradora que depèn de les importacions de residus i posa en perill el reciclatge. En 2011 el 84% dels residus municipals van ser incinerats i només el 16% reciclats", apunta Margalida Ramis, coordinadora del GOB Mallorca.


A Catalunya la preparació dels residus per a ser incinerats, als quals passa a anomenar-se "combustibles derivats de residus" (CDR), és una pràctica que s'està estenen ràpidament, facilitant així la crema de residus tant en les pròpies incineradores de residus com en cimenteres, en grans plantes de crema de biomassa o en forns industrials", remarca Mercè Girona, portaveu del Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA). L'estudi, a més, ens recorda que la incineració no és cap solució al canvi climàtic: és una font molt intensiva en emissions de carboni si es compara amb altres tecnologies energètiques disponibles, i estalvia menys emissions que les estalviades amb el reciclatge; no hi ha una justificació energètica vàlida per a la crema en dels residus municipals. No obstant, la pujada de preus de les energies fòssils i el tractament benèvol que té el mercat de drets d'emissions de carboni respecte a la incineració de residus, estan propiciant que la crema entri en conflicte amb la recuperació i la preservació i estalvi dels recursos que hi ha a les deixalles.

Si l'excés de capacitat d'incineració continua o s'amplia serà a costa dels contribuents ?ja que augmentarà les taxes de residus per a compensar la capacitat instal·lada no utilitzada? o a costa de la prevenció i reciclatge de residus ?ja que no hi haurà residus suficients per a cremar?. La Comissió Europea ha de controlar la capacitat d'incineració en el mercat europeu per a garantir que no es posi en perill la prevenció i el reciclatge. També ha d'eliminar tots els incentius econòmics i jurídics que avui fan preferible la crema de residus a reciclar".

Tot i que les noves incineradores incorporin millores tecnològiques en els sistemes de retenció de partícules i contaminants, i independentment de la tecnologia adoptada, es produeixen milers de substàncies contaminants; d'aquestes solament el 10-20% són conegudes" assegura Pep Martí del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS). "La seva formació depèn, entre d'altres, del material que es destina a la combustió, de la temperatura registrada i de la mescla totalment casual de les substàncies en els forns. La crema de residus municipals és molt problemàtica per la gran heterogeneïtat que els caracteritza", rebla Martí.
La crisi ecològica i econòmica contemporània recomana abandonar les pràctiques més devoradores de materials i energia i, en aquest sentit, la incineració de residus municipals per a fer electricitat i calor no és sostenible, ja que es fonamenta en la crema de residus en massa, sent aquests majoritàriament evitables, aprofitables i no renovables.

Es prou evident que al nostre país també cal canviar el model de producció, consum, generació i gestió dels residus, cal avançar en l'Estratègia Catalana Residu Zero que ja s'està impulsant des de diferents àmbits institucionals.

GAIA (www.no-burn.org) és una aliança internacional de més de 650 organitzacions de base en més de 90 països que treballen per a detenir incineradors i promoure alternatives segures, sostenibles i justes.

Per a obtenir una còpia de l'informe, contacteu amb info@no-burn.org .

(1) Incineration overcapacity and waste shipping in Europe: the end of the proximity principle?, Fundación ENT, Enero 2013


(2) El principi de proximitat (art16 DMA 2008/98/CE) advoca per que els residus siguinr tractats prop del punt en què es generen i que "la xarxa estarà dissenyada per a permetre a la Comunitat en el seu conjunt arribar a ser autosuficient en l'eliminació de residus i recuperació ". Atés que la Directiva marc sobre residus (2008/98/CE) va obrir el mercat europeu a la incineració, el trasllat de residus per a les operacions de recuperació ha augmentat, la qual cosa significa que més residus "no nacionals" es cremen a la UE.


(3) El full de ruta per a una Europa eficient en recursos (COM (2011) 571), recolzada per la resolució del Parlament Europeu de 24 de maig de 2012, estableix que per a l'any 2020 la incineració amb recuperació d'energia ha de limitar-se als materials no reciclables. Actualment, la UE es crema el 22% dels residus mentres que els no reciclables són menys del 20%.

--------------------------------------

UN NOU PROJECTE DE REPSOL A TARRAGONA POSA EN RISC L'ECOSISTEMA I L'ECONOMIA DE LA ZONA


Ecologistes en Acció ha presentat al·legacions perquè es freni el pla de l'empresa, que ja ha estat jutjada i multada per vessaments a la zona.

Ecologistes en Acció ha presentat al·legacions davant el govern contra el nou projecte de Repsol que pretén ampliar l'explotació petrolífera al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Existeix un greu risc d'abocaments, incendis i contaminació que afectarien a l'ecosistema de la zona, així com a sectors econòmics clau. L'empresa ha estat portada davant la justícia en repetides ocasions i multada per vessaments.

El projecte de Repsol "Treballs de Sísmica 3D a Casablanca" suposa augmentar el risc sobre el Parc Natural del Delta de l'Ebre, un dels ecosistemes més importants d'Europa, i a més augmenta la pressió que ja suporten altres sectors econòmics com la pesca o el turisme en la Costa Daurada.

No existeix cap forma segura d'extreure el petroli en aigües profundes, com recorda Ecologistes en Acció, per la qual cosa el perill és real. Per demostrar-ho, només fa falta recordar els antecedents de les activitats extractives de Repsol en la costa tarragonina. Durant els últims anys, s'han registrat 16 incidents importants que han afectat l'ecosistema litoral, l'economia i la salut de la ciutadania.

Entre aquests casos, cal destacar l'abocament de 100 tones de cru i olis a mar obert entre maig i juny de l'any 2009. L'empresa subcontractada per Repsol, Pride, en un principi va negar el succés.

En 2010 les instal·lacions de Repsol van sofrir diversos episodis de vessament de cru, la qual cosa va portar a la fiscalia a acusar a dos directius de la companyia de greus negligències en el disseny de les instal·lacions. El Consell de Ministres va aprovar la major sanció possible, 30.000 euros. Un import que és mínim en relació als danys causats i si es compara amb els beneficis d'aquesta multinacional, que només en els primers nou mesos del 2012 ha guanyat 1.796 milions d'euros.

El sector pesquer, malgrat haver rebut indemnitzacions per import de 250.000 euros, ha deixat clar el seu rebuig a les activitats de Repsol. No només els afecten els vessaments , sinó també l'activitat regular de la companyia a la zona. Les prospeccions provoquen desplaçaments d'espècies de peixos, que porten a la seva reducció al 50%, i danys físics a cefalòpodes, com demostren nombrosos estudis.

A més, l'explotació de petroli en les costes tarragonines suposa una contribució ínfima a la independència energètica de l'Estat espanyol. El 99'8 % del cru consumit en l'estat és importat i les noves prospeccions que es derivarien d'aquests estudis sísmics únicament disminuirien aquesta quantitat aproximadament en un 0'6%.

L'activitat extractiva de Repsol en les costes de Tarragona significa seguir apostant per un model obsolet tant econòmica com a social i ambientalment, ja que va en direcció oposada als requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, i la salut humana i dels ecosistemes, que són la base de la vida i de l'economia.

Per això, Ecologistes en Acció reclama que la declaració d'impacte ambiental del projecte sigui negativa i que, en conseqüència, el govern no autoritzi els treballs d'exploració sísmica que planteja a la zona . L'organització sol·licita al mateix temps ser considerada part interessada per estar presents en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

L'organització demana als governs locals i autonòmics i al govern espanyol que engeguin tots els mecanismes necessaris per a l'abandó dels projectes de nous pous de petroli i , al contrari, desenvolupin estratègies, plans i programes per proporcionar reglaments, normes, incentius i mecanismes financers que afavoreixin la transició a un nou model energètic sostenible.

Al.legacions presentades per Ecologistes en Acció aquí

--------------------------------

ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE TARRAGONA I L'EBRE HA FET PÚBLIQUES LES SEVES ACTIVITATS A LA PÀGINA FACEBOOK GETE ECOLOGISTES EN ACCIO DES DE L'ESTIU DE 2012.

Per qualsevol consulta del nostre dia a dia, allí trobareu totes les notícies de les nostres activitats...i moltes altres informacions

-----------------------------------------

 

EL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA PRESENTA LA TERCERA EDICIÓ DE LA CAMPANYA "PLATGES VERGES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA"

Aquest mateix matí s'han donat a conèixer als Ajuntaments del litoral de la demarcació de Tarragona les bases de la tercera edició de Platges Verges de la demarcació de Tarragona per part del GETE-Ecologistes en Acció, entitat ecologista que els impulsa amb la idea de ressaltar el valor d'aquelles platges del litoral de la demarcació de Tarragona on es treballa per mantenir el seu estat natural inalterable. Les entitats ecologistes sovint denuncien les accions de degradació del nostre entorn però en aquest cas també volen reconèixer els obstacles amb que es troben les administracions i entitats socials per mantenir les platges amb el mínim impacte antròpic.


Som conscients de que a les Comarques de Tarragona hi ha encara platges de valor incalculable que mereixen ser reconegudes i apreciades. Amb la idea de que solament allò que es coneix i s'aprecia es defensarà i conservarà, hem decidit cridar l'atenció de l'opinió pública en general concedint, el nostre distintiu.


Les BASES que regeixen la concessió d'aquests guardons són les següents :


1. Poden ser candidates les platges del litoral de les Comarques de Tarragona.
2. Es imprescindible per a l'obtenció del guardó:


a) La manca d'accessos artificials a la zona de balneari
b) Que hi hagi la mínima intervenció antròpica fora de la zona de servitud del DPMT que envolta la zona de balneari
c) Que l'accés en vehicles de tracció a motor estigui prohibit 100m. més enllà de la zona de servitud del DPMT, com a mínim.
d) Que tingui alguna figura de protecció mediambiental oficial.
e) En el cas de platges que ja han obtingut la certificació en temporades anteriors, l'execució de les mesures de correcció sol·licitades

3. També es valorarà:


a) El seu estat natural
b) Els valors de fauna i flora
c) Les tasques de protecció dels hàbitats i espècies desenvolupades per l'administració local. Es valorarà, especialment, si aquestes es realitzen a petició o en col·laboració, amb entitats naturalistes, conservacionistes i/o ecologistes.


Tots aquests aspectes hauran d'estar recollits en una memòria que s'haurà de fer arribar a l'entitat ecologista per a la seva valoració
El termini màxim per a la presentació de les candidatures és fins el dia 10 de juliol, a les 24h.


Com a novetat, enguany s'han consolidat els RECONEIXEMENTS A LA NATURALITZACIÓ DE LES PLATGES per tal de valorar les actuacions realitzades per administracions i/o col·lectius ecologistes i conservacionistes per recuperar l'estat més natural de les platges a través d'una DISTINCIÓ especial per a aquells municipis que has esmerçat esforços, tant des del punt de vista administratiu com social, per la recuperació d'aquests valors.


Els municipis o entitats socials que vulguin optar als RECONEIXEMENTS, només els caldrà documentar, obligatòriament, els punts 1 i 3.


Com cada any, l'equip tècnic del GETE-Ecologistes en Acció durà a terme la valoració de les memòries i farà pública la seva decisió el dia 20 de juliol a Cal Bofill. Centre d'Activitats Mediambientals a Torredembarra en el marc d'una Jornada de Promoció de les Platges Verges del nostre litoral, organitzada per aquest col·lectiu.

----------------------------------

EL DIA SENSE BANYADOR CELEBRAT L'ESTIU DE 2011 HA DONAT LLOC A LA SENYALITZACIÓ D'UNA ZONA PREFERENTMENT NUDISTA A LA PLATJA DE TORREDEMBARRA

La platja dels Muntanyans de Torredembarra, en un tram d'uns 300 metres comprès entre Clarà Mar i Marítima Sud, compta des d'aquesta setmana amb uns plafons informatius que l'assenyalen com a zona preferentment nudista. .

.

Aquesta iniciativa sorgeix arran de la celebració l'any passat del Dia sense banyador a la platja dels Muntanyans, organitzada pel GETE-Ecologistes en Acció i l'Associació Naturista Amics del Fonoll en què la Regidoria de Platges i Medi Ambient de l'Ajuntament de Torredembarra va recollir la petició de donar a conèixer el caire nudista d'aquesta zona per evitar conflictes entre banyistes per desconeixement. .

.

L'acte de senyalització de la zona preferentment nudista ha comptat amb la presència d'el regidor de Platges i Medi Ambient, Pere Font, que va recollir el suggeriment i que ha explicat que els plafons s'han situat prop dels dos accessos a aquesta zona que és força concorreguda pels banyistes que passegen per la platja. La informació es facilita en vuit idiomes: català, castellà, francès, anglès, alemany, rus, holandès i italià.

També hi ha estat present el president del Patronat Municipal de Turisme, Ignasi Duran, que ha valorat molt positivament aquesta iniciativa per donar a conèixer aquesta zona i al mateix temps evitar conflictes entre usuaris de la platja.

Al seu torn, el representant de l'Associació Naturista Amics del Fonoll, Joan Claramunt, ha comentat que amb aquests senyals no es pretén delimitar la pràctica del nudisme només a aquest tram perquè aquesta es lliure a la totalitat de les platges i altres llocs públics amb l'actual legislació, però sí que permetrà als practicants del nudisme estar més tranquils, tal com havien demanat..

-------------------------------------------

22 DE MARÇ: DIA MUNDIAL DE L'AIGUA: MALHAURADAMENT, RES A CELEBRAR!

Ecologistes en Acció de Catalunya considera que en el Dia Mundial de l'Aigua d'enguany no hi ha res a celebrar perquè, tot i que el Juliol de 2010 la ONU va declarar l'aigua potable i el sanejament com un dret humà, a hores d'ara aproximadament 884 milions de persones no tenen accés a l'aigua potable, més de 2.600 milions de persones no tenen accés al sanejament bàsic i cada any moren aproximadament 1,5 milions de nens per enfermetats relacionades amb l'aigua i el sanejament.

D'altra banda, tenim informació que, inexplicablement, la Unió Europea pretén eliminar el Dret Humà a l'aigua i el sanejament dels textos de negociació a Rio + 20.

A més a més, Ecologistes en Acció denúncia com de forma evident s'incompleixen a Catalunya els principals objectius de la Directiva Marc d'Aigua, d'aconseguir el bon estat de les masses d'aigua per al 2015 i fomentar la participació ciutadana. També mostrem la nostra total oposició a les polítiques neoliberals de l'actual govern de Catalunya al pretendre privatitzar la gestió d'un bé que la llei d'aigües el considera un bé subordinat a l'interès general i que considera que forma part del domini públic estatal com domini públic hidràulic.


D'altra banda, Ecologistes en Acció de Catalunya dóna suport i participa en les mobilitzacions i actes que se celebraran a Catalunya per instar al govern a complir la Directiva Marc d'Aigua i a mantenir la gestió de l'aigua mitjançant empreses públiques.

A Torredembarra, l'Àrea d'Educació Ambiental del GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya ha presentat aquest matí la campanya sota el lema "La Primavera de l'Aigua" destinada a la sensibilitzarció de la població escolar del municipi sobre la necessitat de l'ús eficient d'aquest recurs tant escàs amb activitats engrescadores per al públic infantil com un concurs de dibuix destinat a reflectir que es fa a les seves escoles per no malbaratar l'aigua i uns tallers de conscienciació sobre la importància de l'aigua com a recurs natural i el que cal fer per fer un ús sostenible d'aquest recurs.

En el marc d'aquesta campanya, i durant Setmana Santa en el Centre d'Activitats Mediambientals de la població Cal Bofill, hi haurà l'exposició de l'Aigua que el nostre col·lectiu ecologista va elaborar fa tot just 10 anys en el marc de la Campanya "Catalunya Estalvia Aigua", la primera prova pilot que es va fer a Catalunya per demostrar l'efectivitat de les mesures d'estalvi domèstic en la planificació de la gestió de l'Aigua a Catalunya i on Torredembarra va ser una de les tres poblacions en que la prova es va dur a terme.

El GETE vol recordar que, 10 anys després de l'inici de les seves campanyes d'estalvi d'aigua, encara és necessària la implicació de la ciutadania en els mecanismes de gestió de l'aigua, una gestió que no pot quedar. únicament, en mans de les administracions i molt menys en exclusiva de les empreses subministradores sense cap control ciutadà.

L'acte de presentació de la campanya, que finalitzarà el dia 9 de març amb la festa de la primavera de l'aigua, ha tingut lloc en el pati del castell amb la presència dels regidors de Platges i Medi Ambient i de la Regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament juntament amb l'historiador local Lluís Català, que ha fet esment a l'origen i dificultats dels inicis de l'abastament de l'aigua potable als habitatges de la població

----------------------------------------------------

AQUEST MATÍ HA TINGUT LLOC L'ACTE COMMEMORATIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L'ACCIDENT NUCLEAR DE FUKUSHIMA

A Tarragona, aquest matí a la una de migdia ha tingut lloc un acte de commemoració del primer aniversari de la central nuclear de Fukushima, que va tenir lloc el dia 11 de març, en el marc de diverses activitats relacionades amb aquest dia que s'estan duent a terme a tot l'estat espanyol aquest cap de setmana.

A Tarragona l'acte, que ha estat organitzat pel GETE-Ecologistes en Acció amb el suport de Tanquem les Nuclears i la Coordinadora Estatal Antinuclear CEAN. ha consistit en una concentració davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record de les víctimes de l'accident i la lectura d'un manifest a càrrec del coordinador de l'àrea d'energia de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció, Miquel Llop.

----------------------------------------------

EN EL PRIMER ANIVERSARI DE L'ACCIDENT DE FUKUSHIMA, ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEMANA UN CALENDARI DE TANCAMENT ESCALONAT DE NUCLEARS

Es compleix l'11 de març un any de l'accident de Fukushima-Daiichi, que va mostrar a les clares la impossibilitat de garantir la seguretat de les centrals nuclears al 100%. Ecologistes en Acció demanda davant aquesta evidència que els poders públics demostrin que han après la lliçó i procedeixin al tancament escalonat de les nuclears espanyoles, començant per Garoña.

Per aquest motiu s'han convocat actes a:


" BARCELONA
" GIRONA
" SANT BOI DE LLOBREGAT
" TARRAGONA

Tal dia com l'11 de març, fa un any, la central nuclear de Fukushima-Daiichi va patir un terrible accident nuclear que ha donat lloc al segon fuita radioactiva més greu de tots els temps, després del originat per l'accident de Txernòbil, el 26 de abril de 1986. En concret, segons el càlculs realitzats per investigadors de diverses universitats i instituts de recerca de Noruega, Àustria, Estats Units i Espanya, va fugir més del 20% de la radioactivitat que va escapar a Txernòbil.

Les conseqüències sobre la salut de les persones es coneixeran d'aquí a 10 o 20 anys, donades les dosis sofertes ja per la població, i les que finalment rebrà. Segons estimacions del Departament d'Energia dels EUA, la ploma de contaminació radioactiva que es va desplaçar cap al Nord-oest per efecte dels vents, s'ha encarregat de distribuir pel territori suficient radioactivitat perquè les persones que habitin zones a més de 50 km de Fukushima rebin dosis superiors a 20 mSv a l'any, és a dir, superiors a les permeses per al personal professionalment exposat.

La contaminació s'ha detectat ja en aliments com arròs, espinacs, boví, algues i peixos. En el cas d'aquests dos últims la contaminació procedeix dels abocaments accidentals i controlats de milers de tones d'aigua radioactiva. Els efectes d'aquests abocaments són desconeguts, ja que mai abans s'havia produït una contaminació del mar tan intensa.

En contra del que van proclamar els "experts" després de produir l'accident, que van declarar que la situació estaria sota control en pocs dies, s'ha trigat gairebé un any en portar els reactors a parada freda. Fins i tot, s'han observat augments de temperatura en el reactor 1, el més danyat, als 11 mesos de l'accident, després de proclamar que la situació estava controlada.

La gestió de l'accident per la companyia propietària, TEPCO, i per les autoritats japoneses s'ha caracteritzat pel secretisme i la mentida. Es va trigar més d'un mes a reconèixer que l'accident tenia nivell 7, el màxim, a l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES). Es va negar l'evidència que els reactors 1, 2 i 3 estaven parcialment o totalment fosos, amb la consegüent expulsió de substàncies radioactives pesades de llarga vida i la dificultat addicional que això suposa en el control dels reactors. Es va negar també l'evidència que els reactors ja havien patit danys amb el terratrèmol, i no només amb el tsunami. Es va trigar a refrigerar els reactors més de 20 hores i es va permetre que milers de persones rebessin grans dosis radioactives a l'endarrerir l'evacuació de zones molt contaminades més de dues setmanes.

Tots aquests successos han tingut lloc al Japó, una potència tecnològica de primer ordre i un país qual règim passa per estar homologat a les democràcies occidentals. Tot i això, no s'ha pogut evitar aquest accident ni s'han controlat els seus efectes ni s'ha evitat la mentida.

Tampoc les centrals nuclears catalanes estan a salvaguarda dels accidents i les mentides, aquestes arrosseguen el major nombre de successos notificables de tot el parc nuclear estatal degut als continus incidents i accidents produïts fruit de la manca de cultura de seguretat i males pràctiques per part del seu titular. D'aquests, destaca l'alliberament de material radioactiu de les piscines d'Ascó I a finals de 2007 que va ser ocultat pel titular al propi CSN i a l'opinió pública, fet que a hores d'ara esta sent investigat per la Fiscalia.


Tanmateix, les proves d'estrès efectuades per verificar el grau de seguretat les centrals nuclears, i que s'han imposat després de l'accident de Fukushima, mostren que la central nuclear d'Ascó seria incapaç de resistir terratrèmols amb una acceleració horitzontal de 0.3g, presenta un elevat risc d'inundació en cas de trencament de presses aigües amunt i que en aquest cas es podria produir la pèrdua d'alimentació elèctrica externa o no compta amb les mesures necessàries per reduir la concentració d'hidrogen a nivells explosius dins de l'àrea de contenció del reactor entre d'altres greus anomalies que s'han detectat.
Pel que fa a Vandellòs II, aquesta és vulnerable als incendis produïts a l'exterior, tampoc compta amb les mesures necessàries per reduir la concentració d'hidrogen a nivells explosius dins de l'àrea de contenció del reactor i no disposa de suficient capacitat per a mantenir la piscina de combustible gastat a plena capacitat en cas d'accident greu.


Aquestes gairebé han exhaurit la seva vida útil per a la qual van ser dissenyades, les piscines dels dos reactors d'Ascó estan a punt d'assolir el punt de saturació, raó per la qual el Govern, amb el vist-i-plau d'Enresa i el CSN, ha autoritzat la construcció d'un Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) en el seu mateix emplaçament i que presenta, per tant, els mateixos problemes estructurals de la pròpia central. Se li permet, així, allargar els beneficis als seus titulars malgrat el risc inherent que ha de suportar tota la població.
Davant de tots aquests fets, Ecologistes en Acció reclama del Govern espanyol i del CSN que incorporin les lliçons de Fukushima-Daiichi i procedeixin a establir un calendari de tancament escalonat de les nuclears, començant per la central de Garoña (Burgos)-bessona de Fukushima-que no hauria de seguir funcionant ni un dia més. S'hauria de seguir l'exemple de molts països que estan ja reduint els seus programes nuclears o establint calendaris de tancament: Alemanya, Bèlgica, Suïssa, Itàlia, o Japó, entre d'altres.

___________________________

EL GETE ORGANITZA A TARRAGONA ELS ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL PRIMER ANIVERSARI DE L'ACCIDENT NUCLEAR A FUKUSHIMA

 

Aquest dissabte dia 10, a les 13h del migdia, tindrà lloc un acte d'homenatge a les víctimes de l'accident de les centrals nuclears de Fukushima, al Japó. Arreu de Catalunya i l'Estat Espanyol, aquest cap de setmana, tindran lloc diversos actes per recordar la barbàrie que representa la utilització de l'energia nuclear com a fons d'electricitat arreu del món. impulsats per la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN) i, a Catalunya, la plataforma Tanquem les Nuclears (TLN), amb el suport de diversos col·lectius ecologistes a nivell local entre els quals es troba el GETE-Ecologistes en Acció.

L'acte s'ha convocat a la plaça de la Font en forma de concentració silenciosa que acabarà amb la lectura d'un manifest de suport a les víctimes de l'energia nuclear.

-------------------------------------

El GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya dóna suport a la iniciativa de plantació de cànem a Rasquera.

El GETE-EeAC dona suport a la plantació de marihuana per a autoconsum impulsada l'Associació Barcelonina Cannàbica d'Autoconsum al municipi de Rasquera (La Ribera d'Ebre) i que ha estat acceptada pel propi consistori municipal. Des d'aquesta organització ecologista és saluda com una excel·lent iniciativa econòmica i un pas endavant a les iniciatives de llibertat personal.

És una realitat que al llarg i ample del nostre país i, també, arreu del món floreixen les plantacions domèstiques de marihuana per a l'autoconsum. Aquest és un sector econòmic dinàmic i en constant creixement a través d'una xarxa cada cop més especialitzada, alhora que diversificada, dedicada al conreu i a l'ús del cànem no tan sols per a usos lúdics sinó també amb finalitats terepèutiques.

El cànem és una de les plantes agrícoles que tenen més usos i propietats i s'empra des de l'antiguitat en la fabricació de cordes, roba, paper i olis essencials entre molts d'altres útils. Però entre aquesta extraordinària diversitat d'usos destaquen el seu ús terapèutic: el cànem és un gran aliat per a combatre els efectes secundaris de la quimioteràpia en malalts de càncer, així com moltes altres malalties, tant en la seva cura com en la seva prevenció. També s'empra com a escaiola i farratge per a animals, i és un excel·lent nutrient per als humans degut a la seva equilibrada composició d'àcids grassos (omega 3, 6 i 9), aminoàcids, fibra digestiva, vitamines i minerals.

Per tot això, aquesta és una excel·lent oportunitat per al municipi de Rasquera per a donar un nou impuls a la seva petita indústria artesanal i alimentaria, per a l'obtenció de matèria primera a partir de l'aprofitament integral del cànem, per a la manofactura d'estris tradicionals i aliments típics -com els tradicionals pastissets de Rasquera, que podríen tenir aroma de cànem, tot i que en aquest cas caldria emprar varietats lliures de THC- entre molts altres usos tradicionals.

Tanmateix, el GETE-EeAC encomana als promotors de la iniciativa, en cas que aquesta prosperi, a emprar tècniques de conreu biològic i/o biodinàmic, i sol·licitar els avals als corresponents organismes certificadors*. El cànem és una planta reconstituent del sòl, que no necessita de d'adobs i fitosanitaris de química de síntesis i de naturalesa xeròfita -és a dir, que precisa menys aigua per al seu conreu- virtuds que la fan una planta adequada per al conreu biològic i un estímul per a la formació agrària.

També per aquesta raó el GETE-EeAC considera indispensable que es facin controls sanitaris de les plantacions i que s'analitzi la procedència de les llavors. En tot cas, s'ha de vetar la plantació de llavors contaminades amb transgènics (OMG) -com pretenen introduir els cartels dels narcotraficants a fi d'augmentar els efectes psicotròpics i addictius- degut als impactes ambientals i sanitaris imprevisibles que poden ocasionar aquest tipus d'organismes, i que estarien, en principi, prohibits en agricultura biològica, i de fet, tampoc comptarien amb cap autorització legal.

L'autoconsum de cànem és una important eina per a combatre el mercat il·legal de psicotròpics i les màfies que el controlen i l'adulteració en aquestes substàncies. A més, és una oportunitat per a les persones usuàries d'aquesta substància quan l'empren amb finalitats terapèutiques, per deixar de sentir-se delinquents quan les estan emprant dins l'absoluta legalitat.

No sols això, sinó que és una manera de frenar el comerç mundial d'armes i, per tant, de finançar guerres. En una societat de consum com és la nostra, i en la qual les drogues han esdevingut un objecte més de consum que afecta a tots els sectors socials que mou enormes quantitats de diners i causa grues problemes sanitaris, la legalització de les drogues és una realitat que cal abordar a ulls de la societat. La creació d'associacions cannàbiques que fomentin un ús responsable de la marihuana poden ser un bon exemple a seguir.

----------------------------------

EL PROJECTE ZÈFIR HA DE SERVlR PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L'EÒLICA MARINA

Ecologistes en Acció dóna suport al projecte de recerca Zèfir, sobre energia eòlica marina, que es pretén desenvolupar a la costa tarragonina, però l'organització adverteix que els seus resultats han de ser públics i transparents, així com que el seu enfocament ha d'atendre prioritàriament a l'avaluació dels impactes que es puguin ocasionar al medi ambient.

És urgent que l'ésser humà aprengui a satisfer les seves necessitats respectant l'entorn del qual en depèn. En el pla energètic, això passa per desplegar polítiques valentes d'estalvi, eficiència i suficiència energètica i pel trànsit a un futur 100% renovable. Les energies renovables són, a més, una font important d'ocupació laboral i d'independència i seguretat energètica.

Visualització del projecte extreta de la web de l'IREC

L'energia eòlica és la tecnologia energètica que més ha crescut en els darrers anys, però el seu futur passa per la instal·lació d'aerogeneradors marins, on el vent és més intens i estable. En el cas de l'Estat espanyol, la gran profunditat de les aigües properes al litoral peninsular fa necessària la recerca en tecnologia d'aerogeneradors flotants. El seu desenvolupament permetrà afrontar reptes com el canvi climàtic, la dependència d'energies fòssils i nuclears i el canvi de model energètic.

El Projecte Zèfir és una oportunitat per a posar a Catalunya, així com l'Estat espanyol, en primera línia mundial en la recerca de l'eòlica marina en aigües profundes. També representa una oportunitat única al municipi de L'Ametlla de Mar de donar suport a aquest tipus d'energia neta, com a població pionera en la lluita antinuclear.

Però aquest projecte ha de ser un veritable banc de proves d'aspectes ambientals: afectació sobre peixos, mamífers i avifauna marina, atès que la zona escollida és contigua al Lloc d'Interès Comunitari (LIC) inclòs a la Xarxa Natura 2000 (ES5140001, litoral meridionaltarragoní) donada la presència en aquest indret d'una important praderia de posidònia oceànica. És precisament per això que l'Estudi Estratègic Ambiental del litoral espanyol, anomenat Mapa Eòlic Marí, contempla aquesta zona com a compatible i, per tant, condicionada a Avaluació d'Impacte Ambiental. Tanmateix, s'han de considerar els impactes sobre la hidrologia, els sediments del fons marí, els camps electromagnètics, els sorolls i les vibracions. Per tot això s'ha de fer un seguiment exhaustiu i públic del Pla de Vigilància Ambiental, particularment sobre l'ecosistema marí i sobre les diferents comunitats biològiques.

El Projecte Zèfir, que s'implantaria en el domini públic marítim,
compta amb participació pública tant d'Administracions com Universitats. Per tant la tecnologia i estudis que se'n derivin han de servir a l'interès general i garantir l'accés públic als coneixements generats així com els drets a la informació, transparència i participació de la ciutadania.

D'altra banda, Ecologistes en Acció qüestiona la participació d'algunes multinacionals del sector de l'energia en aquest projecte.
És evident que la incorporació al sector de les energies renovables d'algunes d'aquestes empreses no respon precisament a la seva voluntat d'abandonar definitivament les seves operacions en combustibles fòssils i nuclears, ni cedir davant de la seva posició absoluta de poder i concentració empresarial i de domini dins del sector energètic global i local.

La nostra convicció sobre la necessitat d'un control democràtic de l'energia ens porta a exigir el desplegament d'un marc energètic en el qual es precisi d'una adequada planificació i adopció de criteris ambientals en tot projecte energètic. Ecologistes en Acció opina que la implantació d'aquestes instal·lacions s'ha de fer en base a projectes distribuïts, en lloc de projectes megalòmans sota el control d'empreses poc interessades en un canvi de model energètic.

-----------------------------------

EL NOU INCIDENT A ASCÓ MOSTRA LA DEIXADESA DELS SEUS OPERADORS

En el dia d'avui, 24 de febrer s'ha produït un incendi en la central nuclear d'Ascó I (Tarragona). Aquest nou succés ve a mostrar clarament la deixadesa dels seus operadors que dóna lloc a una acumulació d'incidents originats per males pràctiques o per falta de manteniment de la central. Ecologistes en Acció demana es prenguin mesures contundents contra els responsables de la instal·lació.

Avui divendres 24 de febrer s'ha produït un incendi a l'edifici de control de la central nuclear d'Ascó I. Encara que s'ha extingit en menys de deu minuts pels bombers de la central, es poden extreure diverses conseqüències d'aquest fet.

En primer lloc, mostra la falta de cultura de seguretat dels responsables de la planta, doncs aquest incident es suma a una sèrie de successos generats per males pràctiques o per un defecte de manteniment. En el cas que ens ocupa, és inadmissible que en una instal·lació nuclear es pugui produir un incendi que danyi circuits elèctrics de l'edifici de control, la integritat del qual és clau per a la seguretat de la central. La mala situació dels sistemes elèctrics pot donar lloc a situacions catastròfiques, per la qual cosa el seu manteniment és clau.

En segon lloc, un incendi en aquest edifici és un greu problema per a la seguretat de la central. Bé perquè afecta a alguna conducció elèctrica clau per al control del reactor, bé perquè afecta als operadors i per tant aquests puguin realitzar alguna maniobra perillosa. En qualsevol cas, Ecologistes en Acció està en profund desacord amb el que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) sol incloure al final dels seus comunicats, igual que ha fet en aquest cas: "El succés no ha suposat risc per als treballadors, la població o el medi ambient, classificant-se provisionalment com a nivell 0 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES)."

No es pot dir que un incendi a l'edifici de control no ha "suposat risc", perquè sí ho ha fet. Una altra cosa és que, afortunadament, s'hagi pogut sufocar aviat l'incendi i que no hagi tingut conseqüències.

Per a Ecologistes en Acció, aquesta sèrie de successos posen de manifest que no es pot garantir la seguretat d'una central nuclear, perquè existeixen nombrosos successos que poden donar lloc a accidents severs. I aquests poden començar amb successos externs a la central i imprevisibles, com va succeir en l'accident de Fukushima, o per fallades internes que poden produir-se per males pràctiques o per mal manteniment, com és el cas que ens ocupa.

Per tot això, Ecologistes en Acció demana de nou un calendari de tancament escalonat de centrals nuclears i un reforç de la cultura de seguretat en tant els tancaments es van produint.

-------------------------------------------

DIA DE SANT VALENTÍ I DE LA MERCANTILITZACIÓ DELS SENTIMENTS


Un any més torna el dia dels enamorats, una de les dates consumistes més assenyalades de l'any. així ens ho fa saber la publicitat dels dies anteriors, en la que ens mostren, més o menys sutilment, els regals de diferents productes com a forma obligada de demostrar els sentiments. GETE- Grup Ecologista de Tarragona i l'Ebre d'Ecologistes en Acció de Catalunya (GETE-EeAC) vol posar en manifest que aquesta mercantilització dels sentiments s'engloba dins d'un model de societat en el que cada vegada son menys els aspectes o mercaderies no susceptibles de ser comprats i venuts.

GETE-EeAC assenyalà la insostenibilitat d'aquesta societat consumista i vol denunciar el greu rastre de degradació social i ambiental dels hàbits promoguts en dates com aquestes. Sense anar més lluny, les flors, regal típic, en molts casos s'exporten de països com Colòmbia i Equador, on son cultivades per dones en precàries condicions laborals, que treballen exposades a la toxicitat dels productes fitosanitaris ( Ver documental de FRONLINE/WORLD. Stories from a small planet ECUADOR; FLOWER POWER http://www.youtube.com/watch?v=nmD_yer0_lE

A aquest foment del consumisme i de la mercantilització de les relacions humanes contribueix decisivament la publicitat, cada vegada més especialitzada en la comunicació emocional, ja que associen la marca del producte a una sèrie de valors i un estil de vida amb els que el consumidor/a es veurà identificat. En aquets sentit, la publicitat no només es destina a vendre més productes, sinó que promou estils de vida profundament insostenibles, social i ambientalment, basats en el malbaratament i tracta de situar al consum i el cúmul de béns al cim de l'escala de valors i en l'objecte de les nostres aspiracions.

A més, no es pot oblidar el context de crisi en el que ens trobem i els continus missatges que rebem, de diferents àmbits, de que el consum ens ajudarà a superar aquesta crisi. GETE-EeAC lamenta aquesta insistència i dubta que la recepta màgica sigui més del mateix, ja que ha quedat clar que aquest model de consum, irracional i insostenible, incrementa dia a dia l'escenari de la crisi ambiental i social.

També, volem recordar que en aquesta societat tan materialista es poden reconèixer molts dels signes de tedi, insatisfacció i infelicitat; trastorns alimentaris per no poder complir els cànons de bellesa, depressions, aïllament, solitud, etc. Es per això que GETE-EeAC proposa dedicar el dia dels enamorats a reflexionar sobre les formes de satisfer les veritables necessitats i mancances de les persones que estimen, substituint els clàssics regals per temps a compartir, diàleg, comprensió i estima.

Per a méss informació:

http://www.ecologistasenaccion.org/consumo

-

----------------------------------

EL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA RECLAMA MÉS EXPLICACIONS A L'AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L'INCENDI EN LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE L'EMPRESA COSBAPSA AL VENDRELL


Antecedents:


L'empresa Cosbapsa del Vendrell és la propietària de la planta de transferència de residus que ha estat cremant durant 23 dies al Vendrell, des del passat 22 de desembre. Un cop extingit, aquest dilluns, responsables municipals, de l'Ajuntament del Vendrell, dels Bombers i de l'Agència de Residus van comparèixer per donar explicacions sobre perquè s'ha trigat tant a apagar el foc i sobre les accions penals que es duran a terme contra l'empresa. Els Bombers no van aconseguir apagar fins divendres passat el foc que cremava la planta de transferència de residus que hi ha a la urbanització Mas Borràs. Han estat 23 dies consecutius cremant una muntanya de brossa de fins a 12 metres d'alçada i una superfície de 8.000 m2.


Segons l'alcalde del Vendrell, no va ser fins el passat més d'agost que es van obrir diferents expedients pel funcionament irregular de Cosbapsa. L'empresa, tot i ser perfectament visibles les acumulacions de brossa en la planta des de la pròpia AP7 i tot i l'existència de diverses denúncies de veïns i sindicats, havia obtingut la llicència el 7 de desembre del 2010 que li es permetia emmagatzemar no més de cent tones de residus alhora; i allà, des de feia mesos, n'hi havia més de 4.000, segons el delegat del Govern a Tarragona, Quim Nin. A més, no va dur a terme cap de les inspeccions obligatòries que marca la llei. En el moment de l'incendi, Cosbapsa es trobava en concurs de creditors i des de l'octubre estava en mans d'un administrador concursal. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep M. Tost, va anunciar que calcula que la retirada de tota la brossa de la finca (que va començar dilluns i durarà uns quinze dies) i el seu trasllat a una planta de tractament tindrà un cost superior als 400.000 euros.
En el decurs de la roda de premsa L'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament van anunciar que tot el pes de la llei ha de recaure sobre l'empresa concessionària Cosbapsa (que es troba en situació de fallida) i sobre la propietat del terreny. Les dues institucions, autonòmica i local, tenen oberts expedients a la concessionària de la brossa i ho posaran a mans del jutjat. I aplicaran totes les sancions possibles, van anunciar.

Davant aquesta compareixença, el GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya vol posar de manifest el següent:


1.- El GETE- Ecologistes en Acció vol constatar que, un cop més, els costos ocasionats per la manca de vigilància de les activitats d'aquesta empresa per part de les administracions implicades recaurà sobre la ciutadania.


L'empresa COSBAPSA es troba en concurs de creditors i, a més, és conegut que des de l'any 2009 els treballadors han realitzat diverses convocatòries de vaga per manca d'abonament de les nòmines i les diverses manifestacions com a conseqüència de les dificultats econòmiques de l'empresa per fer-les efectives. Davant aquesta situació, de quina manera esperen les administracions que aquesta empresa faci efectiu el pagament dels costos que ha ocasionat aquest incendi? Si, finalment, no es pot cobrar el deute,qui acabarà pagant aquests costos? És obvi que la pròpia Agència de residus, l'administració pública recaient, per tant, els prop de 400.000€ sobre la ciutadania.


2.- A la vista de les dades publicades, el GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya encara ens vam quedar curts en el càlcul de brossa acumulada en el moment de l'incendi:


El GETE, amb un simple càlcul visual, realitzat amb una observació des de fora de la planta, ja havia constatat acumulacions superiors als 10m, que ara s'han confirmat i va anunciar, en un comunicat de premsa emès el dia 8 de gener, que suposat el volum d'una piràmide de 8000m2 de base i 10 d'alçada i la densitat de la brossa calculada a partir de la composició de la bossa de brossa tipus de Catalunya, hi podia haver a la planta,a l'inici de l'incendi, unes 5800T de brossa equivalents a unes 16000 Tones de brossa fresca dipositada tretze mesos abans. Si els costos de l'eliminació de la brossa un cop cremada són de 400.000€, a un preu promig de 45€/tona de tractament del residu més els actuals 12€ del cànon, més un cost aproximat de 10€/Tn de transport, això implica que, un cop cremada la brossa, han quedat les 5900Tn de residus per eliminar que havíem calculat i això implica que les quantitats inicials de brossa acumulada són encara molt més grans que les que imaginàvem - com a mínim el doble, ja que la matèria orgànica d'una bossa de brossa, la part que desapareix més fàcilment al cremar-se, és aproximadament el 40%- i que, per tant, la quantitat de brossa fresca que estava acumulada per perdre pes devia estar acumulada des de, com a mínim, des de fa 2 anys (2009), molt més dels 13 mesos que inicialment havíem calculat. Es possible que, fins i tot, encara hi hagués acumulada brossa del municipi de Torredembarra, el primer dels municipis a qui l'empresa va deixar de donar el servei de l'eliminació de la brossa a finals de l'any 2009 (ara encara prestava el servei a 8 municipis).

Davant la magnitud d'aquests números el GETE-Ecologistes en Acció reclama:

1.- Que l'Agència de Residus de Catalunya determini la quantitat exacta de residus que no han entrat a planta de tractament finalista, com corresponia, durant aquests darrers dos anys procedents dels municipis a qui COSBAPSA prestava el servei d'eliminació de la brossa, que els faci públics a la ciutadania i que sigui en base a aquests costos que l'empresa s'ha estalviat a l'evitar el tractament de la brossa sobre els que emprengui les accions administratives i judicials que consideri necessàries per depurar totes les responsabilitats. Aquests costos no han de recaure sobre l'administració pública i, de retruc, en la ciutadania de Catalunya. Cas que alguna empresa adquireixi COSBAPSA, ha de ser aquesta qui se'n faci càrrec d'aquesta despesa.


2.- Que l'Agència de Residus investigui i faci públic de quina manera justificava COSBAPSA a les administracions locals a qui l'empresa prestava els serveis i a la pròpia Agència de Residus de Catalunya l'entrada a plantes finalistes dels residus que consten en les declaracions anuals i que es poden consultar en la pròpia web de l'Agència com a dipositades en planta finalista


3.- Es demana, també, saber perquè l'Ajuntament del Vendrell que permetia l'acumulació injustificada dels residus en el seu terme municipal i la de la pròpia Agència de Residus de Catalunya, que coneixien abastament aquesta problemàtica, no actuaven, tot i les reiterades denúncies dels propis treballadors de l'empresa sobre les condicions de la planta i les dels veïns de la mateixa cosa la qual no ha quedat clarificada en la roda de premsa de dilluns, en que només es parla del que ha succeït a partir de l'any 2010, quan l'empresa acumulava aquests residus en la planta des de molt abans, tal i com es demostra a partir de les quantitats de brossa acumulada.
.
4.- El GETE- Ecologistes en Acció, insta als Ajuntaments a qui l'empresa COSBAPSA prestava- i cobrava- el servei d'eliminació dels residus a personar-se, també, com a part de l'acusació en el procés judicial que s'estableixi com a conseqüència d'aquest incendi i que l'Agència de Residus de Catalunya expliqui on han anat a parar els residus dels municipis als quals COSBAPSA encara prestava servei a partir del mes d'agost de 2011 fins al moment de l'incendi.


5.- El GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya vol conèixer també si els lixiviats d'aquesta planta de transferència, que no estava preparada per aquesta acumulació de residus, han actuat sobre el terreny i quines conseqüències ambientals poden tenir sobre els aqüífers de la zona. Si han contaminat el sòl, cal afegir en la demanda els costos de la descontaminació dels mateixos
Finalment, el GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya encoratja a les administracions locals a realitzar un control més exhaustiu sobre les empreses que gestionen els residus que, recordem, són de la seva titularitat fins arribar als dipòsits de tractament o finalistes.


------------------------------

NOU INCIDENT A ASCÓ, CINC DIES DESPRÉS DE LA SEVA REVISIÓ

Per a Ecologistes en Acció, el nou any comença per a la central nuclear d'Ascó com va acabar l'anterior, prenent la davantera a totes les altres centrals quant a fallades, successos i parades no programades es refereix. És el segon incident en aquest mes de gener, que es va inaugurar amb un problema en el calibratge d'una de les vàlvules de seguretat, el passat dia tres.

En aquest cas la conseqüència ha estat una parada no programada, que ha provocat una reducció brusca del proveïment elèctric, dels mil megavats de potència que subministra el reactor avariat. Segons la nota publicada pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN), ha estat provocada per un "descens en el nivell d'un dels generadors de vapor". Segons la notificació del titular, aquest fet es va produir "pel tancament d'una de les vàlvules d'aïllament d'aigua d'alimentació principal del citat generador".

És important ressaltar que el reactor número II d'Ascó acaba de finalitzar, el dia tretze d'aquest mes de gener, una recarrega que ha durat 63 dies, el doble del programat. Durant la recarrega, es va realitzar una "inspecció per corrents induïts en el generador de vapor C i el 33% de A i B, i inspecció de la placa tubular dels mateixos". És a dir, ha succeït una avaria en un component essencial de la central que s'acaba de revisar.

Els generadors de vapor consisteixen en una gran estructura, per la qual circula l'aigua altament radioactiva del circuit primari, que està en contacte amb l'urani. En la infinitat de tubs que ho componen, es produeix la transferència de calor al circuit secundari, que és el que mou la turbina. Són per tant un component essencial de seguretat i del propi funcionament de la central, que no es va revisar de forma total ni adequada.

Per a Ecologistes en Acció, el menyspreu per la cultura de la seguretat per part dels titulars de la planta, fa temps que hauria d'haver cridat l'atenció del CSN, que es limita a sancionar únicament successos extraordinaris com la fugida de partícules ocorreguda en la mateixa central fa quatre anys. Per als ecologistes, successos com a aquest conviden a desconfiar de les instal·lacions del cicle de l'urani i a dur a terme d'una vegada per sempre el tancament de la central i a impedir la instal·lació d'un cementiri nuclear, a Conca o en qualsevol altre lloc.


-----------------------------------

EL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA DEMANA EXPLICACIONS A L'AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L'INCENDI EN LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE L'EMPRESA COSBAPSA AL VENDRELL

Origen fotografia: vilaweb

Antecedents


El passat dia 22 de desembre, a les 3,45h va iniciar-se un incendi, per causes que es desconeixen, en les escombraries acumulades durant mesos en la planta de transferència que l'empresa COSBAPSA té ubicada en una finca del Vendrell, en les proximitats de la Urbanització de Mas Borràs.


Segons diverses notícies aparegudes a la premsa, l'empresa, que fins ara prestava serveis relacionats amb la gestió dels residus municipals a diversos municipis de les comarques del Tarragonès, Baix Penedès i Anoia (Roda de Berà, Creixell, Bonastre, Llorenç del Penedès, l'Arbós, Bellvei, Mediona, la Torre de Claramunt i fins juliol de 2010 a Torredembarra) està en concurs de creditors des del mes d'agost de 2011. Però és conegut que des de l'any 2009 els treballadors han realitzat diverses convocatòries de vaga per manca d'abonament de les nòmines i les diverses manifestacions com a conseqüència de les dificultats econòmiques de l'empresa per fer-les efectives.


Tanmateix cal recordar que existien, des d'aquelles dates, diverses denúncies per part dels sindicats per les condicions de l'esmentada planta de transferència, on els residus s'acumulaven molt més del tres dies preceptius per normativa.


El perquè de l'acumulació de residus?


Segons la premsa, una de les explicacions de l'acumulació de residus era la precària situació de l'empresa COSBAPSA.
El GETE- Ecologistes en Acció ha realitzat un càlcul senzill, on es pot observar que la quantitat de residus acumulats en la planta sobrepassa els que podien acumular-se considerant que l'empresa tenia problemes, únicament, des del mes d'agost de 2011, quan es va iniciar el procediment de concurs de creditors. Fa més d'un any que s'observaven acumulacions de brossa d'una alçada superior als 10 metres. Suposant una disposició piramidal de les bosses , disposades en la superfície de 8000m2 de la planta, és pot calcular que, amb facilitat, podien haver-hi uns 26600 m3 de brossa acumulades que, per densitat calculada a partir de la brossa tipus de Catalunya equivalen a unes 5800 Tn. de residu acumulat en el moment de l'incendi, com a mínim . Per tenir una idea de la dimensió de la planta fa poc, a Valls, s'ha anunciat una planta de transferència de rebuig i orgànica de 2000 i 11000 Tn./any, respectivament, que han d'ocupar una superfície de 3200 m2, la qual cosa fa més que factible una acumulació de 26600 m3 en una superfície de 8000m2.


Tenint en compte una pèrdua d'aigua de la brossa acumulada del 17% en quatre dies (és el que perd la brossa orgànica dins d'una bossa compostable) la quantitat de brossa dipositada en la nau per a perdre pes ben bé podia fer uns tretze mesos que hi estigués, una quantitat igual a la totalitat de la brossa recollida de les nou localitats a les quals COSBAPSA prestava serveis (unes 16200Tn l'any 2010, segons dades de la pròpia ARC). A un preu promig de 45€/tona de tractament del residu més els actuals 12€ del cànon, aquesta "incineració" ha representat per a l'empresa un "estalvi" de prop d'un milió d'euros que hagués hagut de destinar a l'adequat tractament dels residus que, de ben segur, ha estat facturat als Ajuntaments als quals l'empresa prestava serveis al llarg de l'any.


Davant aquestes dades les preguntes són òbvies:


- Perquè durant més d'un any les administracions competents en matèria de residus no van actuar davant aquesta evident acumulació il·legal de residus?

- Si l'objectiu de COSBAPSA era l'acumulació de brossa per tal aquesta perdés pes abans d'entrar a una planta finalista, vol dir això que l'empresa cobrava prèviament als Ajuntaments als quals prestava servei els costos d'eliminació dels kg de brossa i després deixava, presumptament, que el pes disminuís a més de la meitat per pagar menys i "guanyar", així, la diferencia?.

- En aquests cas, doncs, amb quins albarans justificava l'empresa COSBAPSA l'entrada de residus a planta finalista- que restaven a la seva perdent pes- per tal que els Ajuntaments, propietaris de la brossa, paguessin els costos d'eliminació d'una quantitat de brossa que, suposadament, entrava a planta molt més tard dels tres dies després de recollida i,per tant, amb un pes inferior del pagat?

- Qui se'n farà càrrec de les instal·lacions i actius de l'empresa, un cop apagat l'incendi? Si alguna altra empresa se'n fa càrrec dels serveis que aquesta prestava, haurà d'indemnitzar als ajuntaments que havien pagat la correcta eliminació d'aquests residus?

Davant aquesta situació, el GETE-Ecologistes en Acció, vol denunciar la passivitat dels Ajuntaments a qui COSBAPSA prestava servei, la de l'Ajuntament del Vendrell que permetia l'acumulació injustificada dels residus en el seu terme municipal i la de la pròpia Agència de Residus de Catalunya, que coneixien abastament aquesta problemàtica però no actuaven, tot i les reiterades denúncies dels propis treballadors de l'empresa sobre les condicions de la planta i les dels veïns de la mateixa.


El GETE- Ecologistes en Acció ha demanat a l'Agència de Residus de Catalunya transparència absoluta i resposta a totes aquestes qüestions plantejades així com l'assumpció de les responsabilitats inherents a la mala gestió dels residus per part de tots els responsables.

--------------------------------------

PROJECTE DE RECERCA D'EÒLICA MARINA A LA COSTA DE L'AMETLLA DE MAR.

 

ANTECEDENTS.

El Grup Ecologista de Tarragona i l'Ebre-Ecologistes en Acció (GETE-EeA) en coherència amb la trajectòria de la Confederació estatal d'Ecologistes en Acció de la qual formem part i dels documents marc que tenim aprovats dins d'aquesta organització, estem a favor del desenvolupament de les energies renovables en general i de la eòlica en particular. Malgrat aquest suport, els nostres posicionaments sobre projectes concrets sempre estan lligats a que es complexin les condicions de sostenibilitat que ha de tenir qualsevol actuació que representi un impacte sobre el medi.

No és el primer cop que demanem condicions a l'emplaçament de molins a la costa de Tarragona. Ho varem fer en el cas del projecte eòlic davant de les costes de St. Carles de La Ràpita, condicions que no es van donar, i ens varem oposar a un altre projecte que pretenia instal·lar molins a 500 metres de la costa de L'Ametlla de Mar.

Així doncs la posició favorable a l'energia eòlica de la nostra organització no és un xec en blanc per a l'especulació i el malbaratament de recursos que en alguns casos, en el camp de l'explotació d'aquesta energia com en la de qualsevol activitat empresarial es pot produir.

POSICIONAMENT DE GETE-Ecologistes en Acció SOBRE EL PROJECTE ZÈFIR TEST STATION (Plataforma d'assajos d'Eòlica Marina) A CÀRREC DE L'INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA

Aquest projecte és un dels quatre que es duen a terme a nivell mundial en la recerca sobre la tecnologia d'eòlica marina per produir electricitat, és un projecte de recerca, no és per tant una instal·lació comercial

És un projecte de recerca que situa a Catalunya i en particular a L'Ametlla de Mar en el mapa mundial de les energies renovables. És en definitiva posar el cap en un sector actualment en pujada ( L'Unió Europea preveu la creació de tres milions de llocs de treball en aquest sector fins l'any 2020) amb tot el que això representa ens uns moment de crisis aguda.
Quan alguns s'estan barallant per un Magatzem de Residus Nuclears, el nostre País té l'oportunitat de seguir sent pioner en Renovables (no oblidem l'aportació d'empreses catalanes als inicis de l'empresariat eòlic).

És un projecte necessari. Dels 194.390 MW eòlics instal·lats a nivell mundial, només 2946 són d'eòlica marina i estan emplaçats al Nord d'Europa. Quan és més necessari que mai per la sensibilitat paisatgística d'alguns sectors de població, trobar alternatives a l'impacte dels parcs eòlics terrestres, surt la possibilitat d'avançar en tecnologia d'eòlica marina.

Per tot lo dit anteriorment, la posició del GETE-Ecologistes en Acció és en principi favorable al projecte de recerca ZÈFIR TEST STATION sempre i quan és faci en les condicions de sostenibilitat necessàries per aquest tipus de projectes. GETE-Ecologistes en Acció farem un seguiment de tot el procés d'exposició pública i període d'al·legacions per comprovar si s'ajusta al que nosaltres exigim a aquest tipus de projectes.

-------------------------------------

EL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ COMPARTEIX AMB TANQUEM LES NUCLEARS LA DENÚNCIA SOBRE LA DECISIÓ D'INSTAL·LAR EL CEMENTIRI NUCLEAR EN EL MUNICIPI DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA), SENSE HAVER CONSENSUAT SOCIAL I POLÍTICAMENT UN EMPLAÇAMENT I UN PLA DE TANCAMENT DE LES CENTRALS NUCLEARS

Amb aquesta decisió el Govern s'alinea de manera incondicional amb els interessos de la indústria nuclear i dóna l'esquena a la majoria social que manifesta un rebuig explícit de l'energia nuclear.

La decisió del Govern del PP d'ubicar el cementiri nuclear al municipi de Villar de Cañas demostra un menyspreu cap als mecanismes i procediments de presa de decisió amb participació social que determina la Unió Europea equivalent a la que va mostrar al seu dia el govern del PSOE. La decisió és un suport explícit a les companyies elèctriques propietàries de centrals nuclears per a que puguin allargar indefinidament el funcionament d'unes instal·lacions envellides, amb l'increment de riscos que implica cap a la població i el medi ambient.

Amb aquesta decisió el govern Rajoy es situa en la direcció oposada a la que marquen diferents governs europeus com Alemanya, Bèlgica, Suïssa, que han acordat abandonar la tecnologia nuclear, i tanca la porta a l'increment de control d'aquesta tecnologia que estan practicant molts altres.

La generació indefinida de residus radioactius d'alta activitat és una de les amenaces més greus de la indústria nuclear. Des del moviment ecologista i social que s'ha oposat a les centrals nuclears sempre s'ha demanat que la redacció d'un pla consensuat de tancament de les centrals nuclears sigui la condició prèvia per abordar el problema d'aquests residus per la seva perillositat i l'amenaça que suposen tant en l'espai (dispersió de la radiació) com en el temps (la radioactivitat dura milers d'anys). Amb aquesta decisió el volum de residus radioactius d'alta activitat a gestionar podria superar els 19.000 metres cúbics en base a les xifres indicades en els organismes oficials.

Des del GETE-Ecologistes en Acció, conjuntament amb Tanquem les Nuclears, participarem i donarem el màxim suport a totes les activitats unitàries que es desenvolupin des de la societat civil i el teixit associatiu en contra d'aquesta decisió.

----------------------------------------

EL GETE APROVA EL SEU PROGRAMA D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DESTINAT A PÚBLIC INFANTIL I JUVENIL PER A L'ANY 2012

En el decurs de la reunió ordinària del grup GETE del mes de desembre s'ha aprovat fer públic el programa d'activiatats d'educació ambiental destinades a públic infantil i juvenil.

Les activitats es poden desenvolupar a les aules o bé poden adaptar-se al format de Casals i Fires. El ventall d'activitats recull tallers d'estalvi i ús eficient de l'aigua, una proposta d'itineraris, tallers de residus, canvi climàtic i energia entre moltes altres activitats.

Per a més informació espot consultar la guia d'activitats, clicant la següent imatge:

--------------------------------------------------

EL GETE COMPARTEIX AMB GEPEC EL VII PREMI DE BONES PRÀCTIQUES DE SOSTENIBILITAT EN EL XIII PREMIS VILA DE TORREDEMBARRA

 

Fotografia extreta de Notícies Tgna

El Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra va celebrar el passat 3 de desembre l’acte de lliurament dels XIII Premis Vila de Torredembarra – La Nit de la Cultura, la convocatòria cultural més important del municipi en què es van presentar un total de 255 treballs a concurs. Els guardons es van lliurar en el transcurs d’un sopar en què hi van prendre part més de 200 persones, entre aquestes, nombroses autoritats que donen suport a la celebració.

El jurat del premi, format per membres de les diverses comissions de treball del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra i els regidors de Participaciói ciutadana i Medi Ambient van atorgar el premi als dos grups ecologistes amb seu a Torredembarra pels seus treballs de conscienciació ambientals a les platges del municipi i que van servir perquè les de la Paella i Barri Marítim obtinguéssin enguany el premi Ecoplayas. En concret, El GETE ha estat premiat per la seva campanya d'estalvi d'aigua a les dutxes de les platges.

-----------------------------------------

ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEPLORA LA PRESSIÓ DE LA AMAC SOBRE INDÚSTRIA PER FIXAR LA UBICACIÓ DEL CEMENTIRI NUCLEAR .


L'Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC) se segueix comportant com un autèntic grup de pressió per resoldre els problemes de la indústria nuclear i pressiona Indústria perquè fixi ja la ubicació del Magatzem Transitori Centralitzat, on es dipositaran els residus d'alta procedents de totes les nuclears espanyoles. L'organització Ecologistes en Acció deplora aquesta actitud xantatgista que considera com un senyal de cara al ministre d'indústria del govern que surti de les pròximes eleccions.

L'AMAC s'ha mobilitzat al complet per intentar que el Ministeri d'Indústria fixi abans de les eleccions la ubicació del Magatzem Transitori Centralitzat (ATC), el cementiri nuclear on es dipositarien els residus d'alta de totes les nuclears espanyoles. Però a més insisteixen a defensar els dos municipis candidats d'aquesta organització, Ascó (Tarragona) i Yebra (Guadalajara). El dir una i una altra que estem pagant uns 60.000 € diaris a França per la custòdia dels residus de Vandellòs I forma part del xantatge. Aquests diners s'està deixant en dipòsiti es recuperarà en la seva majoria quan els residus tornin a Espanya. En tot cas, aquest fet es coneixia ja quan es van signar els acords ruïnosos entre COGEMA i ENRESA, fa gairebé 20 anys i fins ara l'AMAC no ha cridat l'atenció sobre aquest fet.

Per a Ecologistes en Acció es tracta només d'un brindis al sol amb vista a pressionar el Govern que surti de les pròximes eleccions, ja que no és lògic pensar que aquest Govern vagi a obrir un front més de conflicte abans del 20-N. En efecte, la recerca d'una ubicació per al ATC és un assumpte escabrós que porta sense resoldre des de fa dècades i que ha ocasionat nombroses protestes dels ciutadans dels municipis propers als candidats, especialment des de l'últim intent, que data de 2004 i la decisió implicaria ara un gran cost polític per al Govern.

Sembla clar, per tant, que el Govern no va a moure peça en aquest sentit abans de les eleccions, de manera que aquest moviment de l'AMAC està més dirigit cap a la galeria i cap al pròxim Govern quesurti de les urnes el 20-N . Es tracta d'una presentació de credencials en tota regla i d'un acte de pressió perquè el poder polític compti amb aquest grup de pressió a l'hora de prendre tan delicada decisió.

Per a Ecologistes en Acció aquesta és una mostra més de que l'AMAC treballa per resoldre els problemes de la indústria nuclear. El problema de la gestió dels residus no s'ha de resoldre d'aquesta manera, sinó que és imprescindible un debat tècnic i social després de l'establiment d'un calendari de tancament de les nuclears al nostre país.

-------------------------------------------

Aquest mateix matí, a la platja de Muntanyans a Torredembarra, el GETE-Ecologistes en Acció i Els Amics del Fonoll han celebrat el Dia sense Banyador a les platges

Els Amics del Fonoll i el GETE-Ecologistes en Acció han fet un acte en motiu del Dia Sense Banyador a les platges, a la platja de Muntanyans, a Torredembarra, aprofitant la recent concessió del guardó "Platges Verges" a aquest indret en motiu de la preservació dels seus valors naturals i el seu estat salvatge.

Un bon "maridatge" natural!

Podeu veure l'album de fotos a la pàgina al facebook del GETE-Ecologistes en Acció

-----------------------------------------

 

El GETE-Ecologistes en Acció i Els Amics del Fonoll celebren a la platja dels Muntanyans de Torredembarra el Dia Sense Banyador a les Platges i la consecució per segon any del distintiu Platja Verge

El dia 17, a les 13h, a la sortida del pas subterrani de l'accés a la platja des de la Urbanització Nova Torredembarra, els Amics del Fonoll i el GETE han decidit celebrar conjuntament aquests dos esdeveniments.

La quarta jornada del El Dia Sense Banyador (DSB) a tot l'Estat Espanyol, que també es celebra arreu del món i a la que enguany s'ha sumat França, és una iniciativa de la Federació Espanyola de Naturisme amb l’objectiu de reivindicar el respecte social de la nuesa a totes les platges.

La jornada consistirà en l'exercici de la nuesa en el màxim nombre de platges, promovent així, la convivència entre les diferents opcions de prendre el sol i la definitiva normalització de la nuesa a les platges.L'Associació Naturista Amics del Fonoll, ha convocat als seus socis i simpatitzants a la platja dels Muntanyans, a Torredembarra, aprofitant la recent designació, per sogon any consequtiu, del guardó Platja Verge que el GETE-Ecologistes en Acció, atorga a aquelles que compleixen els requisits per ser considerada en el seu màxim estat natural.

La totalitat de la Platja de Muntanyans és considerada com a nudista, tal i com consta a la web oficial del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí:

http://www.mma.es/dinamicas/guia_playas/?(tarragona%20and%20%20muntanyans)

De tota manera, la massiva afluència de persones que tenen alguna de les urbanitzacions properes com a primera o segona residència, així com els i les usuàries dels càmpings propers a aquesta platja fa que la pràctica del nudisme sigui residual i, en alguns casos, considerada ofensiva per qui desconeix la catalogació de la mateixa.

En aquest sentit, amb aquest acte es pretén reivindicar que tothom coneixi aquesta catalogació i, si més no, que es determini una zona preferent per a la pràctica del nudisme que faciliti la convivència de tothom en aquest espai natural únic de la demarcació a la zona nord de Tarragona

------------------------------------------------

13 de les 16 platges del litoral de Tarragona obtenen al guardó "Platges Verges" en la segona edició d'aquest acte promogut pel GETE-EeAC.

Enguany s'ha doblat el nombre de platges que han concorregut al guardó Platges Verges de la demarcació de Tarragona i 13 de les 16 l'han obtingut.

La major part es troben a les Terres de l'Ebre, dins i prop del Parc Natural del Delta de l'Ebre:

Amposta: Eucaliptus i la Platjola

Deltebre: Platja de la Bassa, Fangar i la Marquesa

L'Ampolla: Cala Maria

L'Ametlla de Mar: L'Estany Podrit, Torrent del Pi i Santes Creus.

Ja al Tarragonès, Muntanyans, la platja inclosa junt amb les maresmes i dunes de la franja litoral de Torredembarra, ha rebut, també la seva certificació.

Un cas especial ha estat Tarragona. Les ONG "Salvem la Platja Llarga" i L'Associació Mediambiental "La Sínia" han proposat 6 platges del terme municipal. 3 de les quals han rebut el guardó: Cala Jovera, Cala Fonda i Roca Plana que ha estat recollit per la Conseller Delegada de Medi Ambient de l'Ajuntament. Per les altres 3 nominades, Tamarit, Platja Llarga i Cala Romana, les dues entitats ecologistes han rebut el reconeixement per la tasca realitzada des del mon social per la promoció de la seva conservació.

L'acte ha estat presidit per l'Alcalde de la localitat, el Sr. Andreu Martí, acompanyat per membres del consistori, tant del govern com de l'oposició, i una representació del GETE-EeAC en les figures de la coordinadora de la campanya, la Sra. Gina Richarte, el coordinador del grup a les Terres de l'Ebre, Sr. Miquel Llop i la monitora ambiental Sra. Eva Nolla.

L'entrega de guardons i l'explicació han estat a càrrec de membres del GETE-EeAC. També han estat presents per rebre el guardó els regidors de Platges i Mediambient de Torredembarra, la Consellera delegada de Medi Ambient de Tarragona, el vicepresident del Patronat de turisme de l'Ampolla,la regidora de Medi Ambient de l'Ametlla de Mar i representants de la resta dels consistoris que han impulssat les seves platges a aquest reconeixement.

S'ha aprofitat la "foto de família" de tots els participants per procedir a l'hissada oficial de les tres banderes corresponents a les platges de l'Ametlla de Mar, que enguany ha estat la localitat l'amfitriona de l'acte.

---------------------------------------

16 platges del litoral de Tarragona opten al guardó "Platges Verges" en la segona edició d'aquest acte promogut pel GETE-EeAC.

Divendres dia 8, a les 11,15h ial Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar, es desvetllarà quines de les 16 platges del 6 municipis litorals de la demarcació de Tarragona han aconseguit enguany el guardó "Platges Verges". En aquesta segona edició, s'ha duplicat el nombre de platges que opten a aquest distintiu. L'any passat, en la primera edició, hi van optar 7 platges de 4 municipis.Enguany, als municipis de l'Ametlla, Torredembarra i Deltebre s'han sumat Amposta, L'Ampolla i Tarragona.

Els consistoris de l'Ametlla de Mar, amfitriona de l'acte, l'Ampolla, Deltebre, Amposta iTorredembarra han justificat els seus esforços per diversificar l'oferta de platges del seu litoral, mantenint-ne alguna el més salvatge possible. Enguany, dues entitats, L'Associació Mediambiental la Sínia i la Plataforma "Salvem la Platja Llarga" han apuntat sisplatges que, al seu entendre, mereixen també ser guardonades.

Els aspectes que els tècnics de la ONG GETE-Ecologistes en Acció han valorat en cada candidatura han estat:

- El seu estat natural.

- Els valors de fauna i flora.

- La dificultat de l'accés.

- Que hi hagi la mínima intervenció antròpica.

- Que l'accés a vehicles de motor estigui prohibit a menys de 200m. de la platja.

- Que tingui alguna figura de protecció mediambiental oficial.

A la presentació dels resultats de l'avaluació, realitzada per tècnics d'Ecologistes en Acció, han confirmat assistència l'Alcalde de l'Ametlla de Mar, regidors de les poblacions de Torredembarra i Deltebre, Vice-president i tècnic dels Patronats de turisme de L'Ampolla i Amposta i membres d eles ONG "Salvem la Platja Llarga i l'Associació Mediambiental La Sínia"

-----------------------------------

X Trobada Solar i per la Sostenibilitat
1ª Fira Agroecológica


El passat 18 de juny es va celebrar al nucli antic de Torredembarra la Xa Trobada solar i per la Sostenibilitat, organitzada per Ecologistes en Acció de Catalunya, coincidint amb la 1ª Fira Agroecológica que es va celebrar el 18 i 19 de juny, organitzada per l'ADV Gent del Camp


Les jornades van estar un èxit, es va poder gaudir de diverses activitats, xerrades, tallers per adults i nens, degustació de paella solar, dinar ecològic, espectacles, concerts, mercat d'intercanvi, cercavila, conta-contes i un gran nombre de participants.


La coincidència dels dos esdeveniments va assegurar una molt bona participació de persones que cerquen en aquest tipus d'esdeveniment una nova manera d'entendre la participació ciutadana com un element per frenar el canvi climàtic, bé sigui amb la generació d'energia alternativa com amb la disminució del consum d'energia en el transport al consumir productes de proximitat sense tractaments amb elements provinents del petroli.

--------------------------------


La Federació d'Ecologistes en Acció ha demanat la retirada inmediata de la llei òmnibus per vulneració dels drets fonamentals


Ecologistes en Acció de Catalunya és una organització que forma part de l'anomenat ecologisme social, que entén que els problemes medi ambientals tenen el seu origen en un model de producció i consum cada vegada més globalitzats, del qual en deriven altres de socials, que cal transformar si es vol fer front a l'actual crisi social i ecològica global.

La organització demana la retirada de l'Avanprojecte de Llei d e simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica (coneguda com a llei "Omnibus") en exposició pública fins el dia 20 de juny . La organització ha presentat al.legacions a l'Avanprojecte sobre les vulneracions al dret de participació i informació ciutadana aixi com als canvis en lleis de residus , aigua, medi natural , prevenció i control ambiental entre altres. Paral.lelament ha impulsat una campanya pública a fi de posar a disposició de les entitats i de la ciutadania en general informació del greus impactes d'aquesta llei que en només 20 dies pretén modificar 82 lleis.

La principal demanda és la retirada inmediata per les següents raons:


1. La manca de transparència i de participació, i l'esperit antidemocràtic del procediment d'elaboració i tramitació d'aquest avantprojecte que vol modificar 82 lleis d' urgència sense haver de passar pel Parlament de Catalunya .
2. La vulneració directa de legislació internacional, europea i estatal en diverses de les seves propostes de modificació.
3. La vulneració de drets fonamentals i principis rectors contemplats a la Constitució, com ara el dret al medi ambient (article 45), el dret universal a la salut, al habitatge i a la cultura; per la privatització dels serveis públics que persegueix.
4. La manca de justificació tècnica, econòmica o científica que motivi o demostri el benefici de l'aprovació de cap de les modificacions presentades.


Ecologistes en Acció de Catalunya desitja transmetre al nou govern de Catalunya la seva predisposició a col·laborar de forma proactiva ateses les urgències amb què el nostre planeta es troba davant els imprevisibles impactes del canvi climàtic, la sisena extinció de les espècies o l'esgotament dels bens naturals que la humanitat històricament ha emprat com a recursos materials. Tanmateix, aquest tipus d'accions antidemocràtiques que obvien a la societat i els greus problemes de la crisi ecològica i global per retornar irracionalment als vells i caducats models, dificulten substancialment la nostra predisposició a poder col·laborar en la recercar de solucions als principals problemes amb què la humanitat i Catalunya s'hi troben enguany: la pobresa, l'injusticia, la crisi de recursos i ambiental.

Informació sobre al.legacions i campanya pública :

Al·legació a l'aprovació de la Llei Omnibus

-----------------------------


La Plataforma Salvem el Gaià, de la que forma part el GETE-Ecologistes en Acció, ha presentat al·legacions a la llei Omnibús i demana el restabliment del consell de conca del riu Gaià.


La Plataforma Salvem el Gaià , proposarà, juntament amb altres entitats de protecció de les masses d'aigua de Catalunya, la supressió del article 8 de l'Avantprojecte de llei de simplificació i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica que modifica l'apartat 2 de l'article 11 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, ja que en aquest article es defineixen qui seran els únics òrgans de gestió en règim de participació: el CUSA (Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua) i les comissions de desembassament en forma d'al·legacions a l'Edicte de 26 de maig de 2011, pel qual es sotmet a informació pública l'esmentat Avantprojecte.

Amb aquesta supressió entenem que no es dona compliment a la Directiva Europea 2003/4/CE i la seva transposició a la llei 27/2006, ja que es el vulnera el dret a participació del "públic" definit en l'article 2.1 de la llei. A més, tanca la possibilitat d'altres òrgans de participació, i en concret als "Consells de conca" per a cada una de les conques internes del districte fluvial de Catalunya, contemplats en l'article 15 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua on es defineixen els Consells de Conca com els òrgans col·legiats de participació pública en l'elaboració dels instruments de planificació hidrològica i en el seu seguiment i en la gestió de l'aigua per part de l'ACA per a cadascun dels àmbits territorials establerts en l'annex del propi Estatut. La figura dels Consells de Conca, amb una àmplia representació de tots els agents implicats en la gestió fluvial, es troba contemplada en el Pla de Gestió de districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat pel govern en data 23 de novembre de 2010, sent definits al seu article 11.3.


Cal tenir present que aquestes comissions de desembassament proposades en l'article 8 de l'Avantprojecte de Llei no existeixen a totes les conques dels rius catalans. No són presents en aquells rius on no hi ha embassaments o en aquells on n'hi ha però no desembassen. En algunes conques, com la de Riudecanyes només hi ha la representació d'usuaris mentre en altres com la del Francolí no existeix per manca d'embassaments, per posar un exemple.


Salvem el Gaià considerem un retrocés democràtic important el redactat de l'article 8, ja que representa un menyspreu a tot el procés participatiu engegat per la pròpia Agència en el territori del Gaià, on nombroses entitats i persones a títol particular van participar de les diferents sessions i van aportar la seva opinió i coneixements per millorar l'estat de les aigües del Riu Gaià. En concret, cal destacar que en la sessió final del procés participatiu de conca del Gaià, al Monestri de Santes Creus, els responsables de l'Agència van fer pública la creació com a primer Consell de Conca de Catalunya el del Gaià. També cal destacar l'esforç de les entitats mediambientalistes en la proposta de creació d'una associació d'entitats per assegurar que la representativitat d'aquests col·lectius en l'esmentat consell, no fos un impediment per la constitució del Consell


Per tots aquests motius, Salvem el Gaià sol·licitarà la retirada d'aquest article i el restabliment dels consells de conca com a òrgans col·legiats de participació pública en l'elaboració dels instruments de planificació hidrològica i en el seu seguiment i en la gestió de l'aigua per part de l'ACA per a cadascun dels àmbits territorials establerts en l'annex del propi Estatut de l'ACA.

-------------------------------------

Ecologistes en Acció de Catalunya posa a disposició de la ciutadania i de les entitats diverses Al·legacions a l'aprovació de la Llei Omnibus

Ecologistes en Acció de Catalunya és una organització que forma part de l'anomenat ecologisme social, que entén que els problemes medi ambientals tenen el seu origen en un model de producció i consum cada vegada més globalitzats, del qual en deriven altres de socials, que cal transformar si es vol evitar la crisi ecològica i global també ens caracteritzem per la nostra aposta clara pel treball en Xarxa amb altres organitzacions socials, sindicals, ecologistes i medi ambientals.

Atesa la publicació de l'Edicte de Presidència de la Generalitat de Catalunya del passat 26 de maig d'anti democràtica exposició pública de set dies hàbils, que en posterior Edicte amb data de 7 de juny de 2011 del mateix Departament amplià el termini fins al 20 de juny, de l'Avanprojecte de Llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica (coneguda com a llei "Omnibus") Ecologistes en Acció de Catalunya ha redactat diverses al·legacions perquè la ciutadania pugui personar-se i presentar la seva al·legació conjuntament amb dues Xarxes socials: Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua (http://www.ecologistasenaccion.org/article20885.html) i Observatori de la Mercantilització de l'Aigua a Catalunya (http://actuable.es/peticiones/participa-i-presenta-teva-al-legacio-l-aprovacio-la-llei ) amb organitzacions tan significatives com CCOO, Enginyeria Sense Fronteres o Attac-Acordem.

D'altra banda, Ecologistes en Acció de Catalunya està penjant en la seva web ( http://www.ecologistesenaccio.cat ) al·legacions a la llei Omnibus sobre canvis en lleis en residus, medi natural (permissió de l'accés motoritzat al medi natural i les modificacions a les delimitacions del Parc del Cap de Creus), la prevenció i control de les activitats, l'avaluació ambiental de plans i programes, etc, a fi de posar a disposició de les entitats i ciutadania en general el nostre treball per fer front a una llei que en només 20 dies pretén modificar 82 lleis, anar en contra de nombroses directives europees com poden ser la Directiva Marc d'Aigua i el Conveni d'Aarhus, facilitar greus impactes ambientals i destruir serveis públics bàsics com l'accés a un bé vital com l'aigua o a la sanitat.

Ecologistes en Acció de Catalunya desitja transmetre al nou govern de Catalunya la seva predisposició a col·laborar de forma proactiva ateses les urgències amb què el nostre planeta es troba davant els imprevisibles impactes del canvi climàtic, la sisena extinció de les espècies o l'esgotament dels bens naturals que la humanitat històricament ha emprat com a recursos materials. Tanmateix, aquest tipus d'accions antidemocràtiques que obvien a la societat i els greus problemes de la crisi ecològica i global per retornar irracionalment als vells i caducats models, dificulten substancialment la nostra predisposició a poder col·laborar en la recercar de solucions als principals problemes amb què la humanitat i Catalunya s'hi troben enguany: la pobresa, l'economia i la sostenibilitat.


NOTA: informem que avui divendres a les 11 està prevista acció a la plaça St. Jaume per part del moviment 15-M per presentació massiva d`al.legació conjunta preparada per la acampada - veure link http://saludacampadabcn.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/contra-lavantprojecte-de-llei-omnibus/alegacion-conjunta-al-ante-proyecto-de-ley-omnibus/

--------------------------------


ENTITATS ECOLOGISTES I CONSERVACIONISTES DE CATALUNYA ENS PRONUNCIEM CONTRA LA LLEI "ÒMNIBUS"


Aquest matí, 8 de juny de 2011, les entitats ecologistes i conservacionistes convocants, hem presentat davant els mitjans de comunicació la nostra posició enfront l'avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica, de 26 de maig de 2011, sotmesa a informació pública al DOGC 5891, de 1 de juny de 2011.


D'aquest posicionament comú en destaquem:


1.- La nostra oposició a l'avantprojecte, per la qual cosa demanem abans que res la seva retirada immediata.


2.- La manca de transparència i de participació, i l'esperit antidemocràtic del procediment d'elaboració i tramitació d'aquest avantprojecte del qual cap de les entitats havia estat informada prèviament de la seva elaboració, ni consultada, tot i que afecta a 22 normatives ambientals i que les diverses entitats hem tingut múltiples contactes amb representants del nou Govern.


3.- La vulneració directa de legislació internacional, europea i estatal en diverses de les seves propostes de modificació. Diverses de les modificacions presentades vulneren normativa de rang superior, com les modificacions proposades, per citar alguns exemples, a: la Llei 9/95 de regulació d'accés motoritzat al medi natural; la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de cap de Creus; el text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril; a la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.


4.- La pèrdua de sensibilitat ambiental de tot aquest avantprojecte, pèrdua de sensibilitat que ja va ser constatada amb la desaparició del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.


5.- El retorn a models fracassats que posen en greu compromís de futur l'estat de benestar, ambiental, social i futur energètic.


6.- Les propostes de modificació, molt preocupants, davant aspectes de greus conseqüències com l'avaluació d'impacte ambiental, els residus, l'aigua, etc.


7.- Finalment assenyalar que l'avantprojecte no presenta cap justificació tècnica, econòmica o científica que motivi o demostri el benefici de l'aprovació de cap de les modificacions presentades.


Per tot això les entitats convocants hem presentat de forma conjunta el nostre rebuig a l'avantprojecte i anunciem que, a més de presentar al·legacions, estudiarem la denúncia davant la CE d'aquells aspectes que vulnerin la legislació europea.

SEO/BirdLife, EdC (federació Ecologistes de Catalunya), IPCENA, ADENC, DEPANA, IAEDEN, GREENPEACE, Ecologistes en Acció de Catalunya, GdT, CEPA i Alternativa Verda-ONG.

Barcelona, 8 de juny de 2011

--------------------------------------

Segona edició de la campanya Platges Verges a Tarragona

Per segon any consecutiu el GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya llança la Campanya de Platges Verges 2011 a la demarcació de Tarragona amb els següents objectius:

- Valorar i felicitar des del punt de vista ecologista els esforços dels municipis per mantenir alguna de les platges dels seus termes municipals en l'estat el més verge possible, lluny de la massificació i alteració, tant urbanística com humana, del seu entorn natural.

- Instar les administracions amb competències en matèria de preservació de l'estat natural del paisatge litoral per tal cerquin, també, la manera de premiar aquells municipis amb platges que no poden complir amb els requisits que estableixen les actuals certificacions ambientals, on es prioritzen les infraestructures que permeten l'accés multitudinari provocant l'alteració dels valors naturals de les mateixes, o que, simplement, han optat per deixar-les en el seu estat natural.

Per tal de optar al guardó les platges s'han de presentar les candidatures abans del 10 de Juny a l'adreça de correu electrònic municipis@ecologistesenaccio.cat. Es tindrà en compte:
- L'estat natural.
- Els valors de fauna i flora.
- La dificultat de l'accés.
- Que hi hagi la mínima intervenció antròpica.
- La mínima frequëntació humana a la zona de balneari.
- Que l'accés en vehicles de tracció a motor estigui prohibit a menys de 200m de la platja
- Que tingui alguna figura de protecció mediambiental oficial.

El 8 de juliol de 2011 es donaran a conèixer els guardonats i és farà un acte públic de lliurament de la distinció.

Per a més informació sobre la primera edició, clica aquí

--------------------------

 

EL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA US DESITJA UN BON ANY 2011 AMB MOLTES GANES DE SEGUIR REIVINDICANT UNES COMARQUES DE TARRAGONA I L'EBRE MÉS ECOLÒGIQUES I SOSTENIBLES

De part de totes i tots els que sortim a la foto i també de la Judith, que fa la foto, lo Mikel, el Jaume, el Daniel, l'Enric, la Sandra, la Isa i l'Oliver

-----------------------------------------------------------------

REPSOL ENS CONTAMINA UN ALTRE COP

El passat 22 de desembre es produïa l’abocament de 60.000 litres de cru segons Repsol (més del doble segons altres fonts) en lamar de Tarragona, la major de les 18 fuites greus que companyies vinculades a la indústria petroquímica han causat en aquesta zona en els últims 10 anys. L’origen del vessament va ser una negligència humana, una vàlvula que es va deixar oberta en la plataforma Casablanca, situada a 45 quilòmetres de la costa i de l’Espai Natural Protegit del Delta de l’Ebre. Per desgràcia, aquesta no és la primera fuita de la plataforma de Repsol en les aigües de Tarragona. Tals incidents succeeixen reiteradament, el que demostra la falta de seguretat en les activitats d’extracció de petroli i la gran amenaça que suposen per al medi marí i els seus ecosistemes, en aquest cas, a més, agreujat pel fet que la zona on està situada aquesta plataforma és una de les més destacades per la posta i cria de peixos d’importància comercial a Catalunya com ara la sardina, i accidents com aquest poden posar en risc les captures dels pescadors del proper any.

La quantitat de cru abocat podria arribar a ser entre els 120.000 i 180.000 litres, que van arribar a cobrir una àrea de 19 quilòmetres quadrats que es van apropar fins a uns 25 quilòmetres de la costa. El vent fort va portar la taca mar endins i després va dispersar la seva part gruixuda creant fragments de cru molt perniciosos. Degut a la direcció del vent, aquests fragments poden arribar fins a la costa Balear i crear un impacte advers als seus ecosistemes. No obstant això, el quitrà, que es produirà gradualment a partir de les taques de cru, arribarà a les costes de Balears i Tarragona afectant així a diverses espècies marines.

Ecologistes en Acció recorda que en mar obert, un gran percentatge de cru s’evapora ràpidament produint gasos tòxics, que al seu torn es descomponen en l’atmosfera, una altra part es dissol en l’aigua -essent els seus efectes directes contaminants encara més perillosos- i la resta es converteix en agregats que es desplacen per la superfície de l’aigua. “Amb el temps, aquestes masses viscoses, cada vegada més fragmentades per l’efecte de les ones, es dipositen en el fons marí i es barregen amb la sorra de manera que els organismes bentònics com els mol·luscs i crustacis, que serveixen d’aliment a la resta de la cadena tròfica, es veuen afectats, incloses les persones” declara Angeliki Lyssimachou, responsable de contaminació marina d’Ecologistes en Acció. D’altra banda, la formació de quitrà i marees negres suposa un problema per a totes les espècies, ja que causa mortalitat directa per sufocació, asfíxia i enverinament per contacte directe.

Els impactes de l’abocament de cru, quan es dissol o es fragmenta en l’aigua, causen greus efectes nocius sobre el medi ambient i la salut de les persones en contenir hidrocarburs aromàtics policíclics i mercuri, compostos coneguts clínicament pel seu caràcter cancerigen, mutagènic i teratogènic, essent alarmant que l’índex de càncer en aquesta província catalana ha augmentat molt en els últims anys.

Ecologistes en Acció, davant la falta de coneixement per enfrontar-se a aquestes catàstrofes, la nocivitat dels compostos que queden en l’aigua i en la cadena tròfica, i l’envergadura de les conseqüències que queden per a tots, exigeix:

•Que la Justícia condemni per la via civil i penal a Repsol i als responsables directes de l’accident per cometre un delicte ecològic
•Que la Generalitat de Catalunya, com a administració ambiental, es personi com a acusació particular en aquestes causes judicials, per l’afectació de l’abocament als ecosistemes marins i al Parc Natural del Delta de l’Ebre
•Que l’Estat no permeti la creació de 2 pous més per extreure major quantitat de petroli per posar en risc la salut del mar, els seus recursos, i la salut dels ciutadans de la zona.
•Que el Govern Central deixi d’oferir qualsevol suport o ajuda a les empreses transnacionals petrolieres espanyoles, totes elles amb interessos estratègics en negocis bruts, com l’extracció de petroli o gas en zones d’alt valor ecològic i social
•S’aposti de forma decidida i clara per una forta política d’inversió en energies renovables davant la greu incidència de les energies fòssils sobre la salut humana i el canvi climàtic. Aquestes energies renovables generarien molt més ocupació, contaminen menys que els combustibles fòssils i no són una greu amenaça per als nostres ecosistemes.

---------------------------------------------------------

Medi Ambient: un departament i conselleria vitals per al proper Govern de la Generalitat de Catalunya

Les organitzacions ecologistes i plataformes ciutadanes catalanes que signem aquesta declaració, com a interlocutors dels moviments de defensa de la natura i atenent les declaracions de la coalició electoral guanyadora de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, Convergència i Unió, en el sentit de voler suprimir el Departament de Medi Ambient, tot incorporant les seves competències al Departament d’Agricultura i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

MANIFESTEM:

LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL: UNA PRIORITAT MUNDIAL

El medi ambient s’ha convertit en un dels principals reptes d’interès i preocupació internacional, com ho demostren les cimeres sobre el canvi climàtic - Copenhagen i ara mateix Cancún -, vist l’efecte que el nostre model de consum de recursos està tenint en les economies mundials i la necessitat de cercar models alternatius que puguin garantir la sostenibilitat a escala planetària i deixar enrere la crisi ocasionada per la insostenibilitat dels models actuals.

La conservació de la Biodiversitat, tal com ha posat de manifest la recent cimera de Nacions Unides a Nagoya (Japó), està amenaçada pels nostres impactes sobre el planeta. La pèrdua de biodiversitat no és un problema que només afecti a animals, plantes o ecosistemes: l’espècie humana som totalment depenents d’aquesta diversitat biològica, i provocant l’actual Sisena Extinció Massiva de la història estem excavant la nostra pròpia fossa, ja que no podrem subsistir sense la resta d’éssers vius. El compromís de la Unió Europea de la Meta 2020 de biodiversitat, així com els acords de la Convenció sobre Diversitat Biològica de Nagoya obliguen a tots els governs i a les societats a prendre mesures dràstiques per a aturar la degradació ambiental que està al darrera de la pèrdua de biodivesitat.

Una gestió seriosa del medi ambient també passa per fer prioritaris els conceptes i posades en pràctica d’una gestió responsable dels residus, de l’aigua i de l’ús i abús del territori per més infraestructures, lligada amb l’ús sostenible dels recursos bàsics pel desenvolupament de la nostra societat.

Tots aquests aspectes requereixen que el futur govern del nostre país no prescindeixi d’una veu autoritzada i amb competències per treballar i defensar les polítiques ambientals dins de l’acció global del govern i de tots els seus departaments i ens de gestió.

A CATALUNYA: TRANSVERSALITAT DE LES POLÍTIQUES AMBIENTALS

No es tracta tant sols que hi hagi un Departament de Medi Ambient, sinó garantir el seu paper d’interlocució al nivell que li correspon, dins el Consell Executiu, per tal d’assegurar que la component ambiental constitueixi una línia prioritària d’actuació del futur govern, així com per garantir que arribi de manera transversal a la resta de conselleries i alhora apliqui els criteris de sostenibilitat ambiental d’una forma real en tot l’àmbit de l’acció del govern. Aquesta visió responsable ens permetrà afrontar els reptes del futur per la sostenibilitat del nostre país.

LA UE I ELS PAÏSOS CAPDAVANTERS REFORCEN I NO REDUEIXEN ELS SEUS ENS DE GOVERN AMBIENTALS

La Unió Europea atorga dins de la Comissió Europea un paper rellevant al Comissari de Medi Ambient i manté i impulsa l’Agència Europea de Medi Ambient com òrgans preferents de la seva acció de govern comunitària.

La República Federal Alemanya, paradigma de molts governs europeus i de ben segur de CiU, no es qüestiona el manteniment del Ministeri de Medi Ambient, el qual ha afavorit l’increment de la I+D i el desenvolupament tecnològic vinculat als diferents vectors ambientals (energia, atmosfera, aigua, residus, etc.), tot fent més competitives les indústries alemanyes en exportar productes amb innovacions i aplicacions ambientals. De la mateixa forma, la resta de països europeus avançats mantenen i reforcen majoritàriament els seus ministeris de Medi Ambient per ser fonamentals en el compliment dels reptes ambientals, orientant el seu desenvolupament en la millora tecnològica continuada per ser mes competitius en el futur i incorporant les demandes de major qualitat de vida de la societat actual i de sortida de la crisi cap a nous models més sostenibles ambientalment i socialment.

Catalunya forma part de la UE, per tant ha d’assumir la seva legislació i no pot ignorar-la com ha estat en el casos de les ZEPA’s afectades pel Pla de Regadius del Canal Segarra-Garrigues o amb les grans dificultats per aprovar un Pla Hidrològic de Catalunya on es justifica l’incompliment de la Directiva Marca de l’Aigua per al 2015 en un 44 % de les masses d’aigua. La desaparició del Departament de Medi Ambient o la seva supeditació a d’altres com Agricultura o Obres Públiques i Territori és un clar gest que pot generar l’incompliment sistemàtic de la legislació europea, amb grans conseqüències econòmiques en sancions per a les butxaques dels catalans.

LA SUPRESSIÓ DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, UNA RECULADA SENSE PRECEDENTS

L’any 1992 el govern de la Generalitat va incorporar al Consell Executiu el Departament de Medi Ambient. Avui hi ha un ampli consens sobre el fet que aquesta decisió d’impulsar una Conselleria i una gestió independent de fort referent ambiental va ocasionar un impuls positiu i va ajudar a superar forts conflictes territorials. En els seus primers anys d’existència, Catalunya va ser capdavantera en la posada en marxa de polítiques de defensa ambiental i d’aplicació de programes i normatives europees que van permetre millorar la qualitat del país com en són exemples l’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), l’aprovació de la Llei reguladora de residus (6/93), els successius Plans de Sanejament, entre moltes altres iniciatives legislatives, algunes de les quals encara, a hores d’ara, no han culminat.

PER UNA GOVERNANÇA CAP A LA SOSTENIBLITAT

És cert que pot resultar aconsellable integrar determinades conselleries per afinitats i compatibilitats (sanitat i acció social, obres públiques i habitatge, cultura, educació i esports, o turisme i indústria). Tanmateix, suprimir el Departament de Medi Ambient suposaria eliminar la capacitat de realitzar una politica de govern ambiental i subordinar Medi Ambient a departaments de concepte i actuacions, en molts casos discordants, que faran augmentar els desajustos i incompliments ambientals, fent perdre competitivitat, qualitat, i sobretot oportunitats per ser un país capdavanter en models de desenvolupament que defensin la millora del país i la qualitat de vida dels seus habitants.

Per tant, considerem que cal no només mantenir sinó també reforçar el paper d’una Conselleria de Medi Ambient que garanteixi el control dels impactes ambientals de les activitats, plans i programes, amb recursos i capacitat competencial reguladora i inspectora, que incorpori competències en aspectes estratègics com l’energia i amb més pes en aspectes com la lluita contra el canvi climàtic. Tots aquests aspectes són reptes que el futur govern de Catalunya ha de prioritzar la seva acció de govern amb decisió, fermesa i valentia.

No considerem acceptable, ans al contrari una excusa no gens creïble, el pretès argumentari que la incorporació de les competències del Departament de Medi Ambient dintre d’altres conselleries reforçaria la seva sensibilització ambiental, cosa que evidentment cal abordar. Aquesta sensibilització és necessària però en cap cas excloent del manteniment d’un departament amb plenes competències sobre un ampli ventall de vectors ambientals.

El que caldria fer, en tot cas, és integrar els criteris de la sostenibilitat dins de la resta de departaments, considerant sempre les repercussions que tenen les polítiques sectorials sobre el medi ambient. Dit d’altra manera, cal una “ambientalització” de tota la Generalitat, tot mantenint un Departament amb unes competències fortes en la gestió del medi natural, la biodiversitat i les polítiques de gestió dels vectors amb més incidència ambiental (agua, energia, residus, mobilitat).

Per aquests motius signem aquest manifest, amb l’objectiu de fer les accions que estiguin a la nostra mà per demanar que no se suprimeixi el Departament de Medi Ambient en el pròxim govern de Catalunya i per a què, ans al contrari, es reforci el seu paper dins d’una acció de govern que avanci cap a una transformació del model de país cada vegada millor que hem de construir.

ENTITATS ADHERIDES

ADENC- EdC
A.E.N.A.-EdC
Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA) ALZINA-EdC
ANDA-Abrera
ANG-EdC
ARITJOL-EdC
Associació Amics del MALL
Associació Cerdanyola Via Verda-EdC
Associació La Forest Albada Verda Titelles-EdC
BOSC VERD- EdC
CEPA-EdC
Cel Fosc. Associació contra la Contaminació Lumínica
Coordinadora Contra el 4T Cinturó de Lliçà d’Amunt
Cordada Associació Excursionista i Ecologista-EdC
DEMAC-EdC
DEPANA
Ecologistes en Acció de Catalunya
EL FANAL-Grup Ecologista del Moianès
Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC)
GDMNS-EdC
GDT-EdC
GEPEC- EdC
GEVEN-EdC
GN SANT CUGAT-EdC
IAEDEN/Salvem l’Empordà- EdC
IPCENA-EdC
La Coordinadora de LLinars del Vallès
LIMNOS-EdC
No a la MAT-EdC
Plataforma Cel Net
Plataforma en Defensa de la Terra Alta
Plataforma Prou Sal
Plataforma Salvem la Platja Llarga i El Bosc de la Marquesa-EdC
Plataforma Stop Kàrting LLinars
Salvem el Gorg de Creixell
Segria NET-EdC
SEO-BirdLife
ValldelGes.NET-EdC
Vallès Net-EdC
WWF-Barcelona
Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua (XNCA)

____________________________________________________

Ecologistes en Acció PRESENTA L'INFORME EL MERCURI EN LA INDÚSTRIA DEL CLOR on es posen de manifest els elevats nivells de clor a l'aire a Flix

16 novembre 2010 a les 11:30 hores
a C / Marqués de Leganés, 12, de Madrid

Tot el peix que consumim avui en dia està contaminat per mercuri i les quantitats de mercuri presents en el medi ambient i en el nostre cos segueixen augmentant. Fa anys que l'ONU i la Unió Europea alerten de la urgència de controlar aquest problema de salut pública. La situació és de màxima alerta a tot el món, però al nostre país les autoritats no es decideixen a prendre mesures.

Quan es diposita en l'aigua el mercuri pot formar metilmercuri, que s'acumula i concentra en els ecosistemes aquàtics i en peixos de consum (tonyina, peix espasa, ...). El metilmercuri és un neurotòxic que pot afectar a la formació del cervell, de manera que és molt preocupant l'exposició durant l'embaràs. Així mateix, pot causar danys en el sistema cardiovascular i un increment en la mortalitat. També provoca trastorns neurològics i de comportament: tremolors, labilitat emocional, insomni, pèrdua de la memòria, canvis en el sistema neuromuscular, mals de cap, efectes en el ronyó i la tiroides. El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer [1] considera que els compostos de metilmercuri poden ser carcinògens.


Durant l'estiu 2010, Ecologistes en Acció, dins de la campanya internacional Mercuri Zero [2] ha tornat a realitzar mostrejos de mercuri als voltants de les fàbriques de clor-sosa que utilitzen mercuri i ha comparat els resultats amb les mesures realitzades el 2006 i 2007 [3]. Les anàlisis han estat efectuades pel laboratori de Biogeoquímica de metalls pesants de l'Escola Universitària Politècnica d'Almadén (Ciudad Real) de la Universitat de Castella-la Manxa.
En dues d'aquestes fàbriques, Elnosa a Lourizán (Pontevedra) i Ercros a Flix (Tarragona), s'han detectat uns nivells molt elevats de mercuri en aire que superen amb escreix el límit marcat per l'OMS per a l'exposició crònica (200 ng/m3 ). També s'ha trobat mercuri en els sòls.

Les principals consumidores de mercuri a Espanya són les plantes de clor-sosa amb cel de mercuri, una tecnologia obsoleta, inventada en el segle XIX i superada des de fa anys pel procés de membrana, de producció neta i que consumeix un 30% menys de energia.

1] International Agency for Research on Cancer, IARC, 1993
[2] Coalición de ONG de Europa, Estados Unidos, Canadá, India, Brasil, Sudáfrica y China, coordinadas por el Bureau Europeo de Medio Ambiente (www.zeromercury,org). Su objetivo es reducir la oferta y demanda de mercurio y las emisiones de toda fuente controlable, a fin de disminuir su presencia en el planeta.
[3] Ver "Inmisiones de mercurio en la industria clorocáustica (2006 - 2007) https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_mercurio_en_clorososa_2007.pdf

----------------------------------------------------------------------------

EL GETE PRESENTA ELS RESULTATS DE L'ESTUDI SOBRE EL CONSUM D'AIGUA ALS EDIFICIS MUNICIPALS REALITZAT A QUATRE MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

Aquest estudi, subvencionat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya (CADS), completa amb 10 de noves realitzades a quatre municipis de la demarcació de Tarragona les ja més de 90 ecoauditories realitzades per Ecologistes en Acció de Catalunya en diverses tipologies d'edificis municipals.

Les ecoauditories són estudis personalitzats del consum d'aigua dels edificis municipals, que van des de l'avaluació del consum de tots i cadascun dels punts de subministrament d'aigua, la despesa en neteja o ús i la relació d'aquest amb el nombre de persones usuàries i/o treballadores en el mateix a la comparació interanual d'aquests consums. L'estudi s'ha dut a terme a l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Torredembarra i inclou un seguit d'indicadors a prendre en consideració per tal de valorar quines mesures s'han d'adoptar per aconseguir un ús eficient de l'aigua.Els edificis escollits han estat, Mercats, Centres d'Assistència Primària, Llars de Jubilats, Llars d'infants, oficines d'Ajuntaments, Poliesportius i Biblioteques, aquelles tipologies d'edificis de les quals Ecologistes en Acció disposava de menys dades

El resultat de l'estudi es concreta en tres guies informatives per conèixer els consums eficients d'aigua d'oficines municipals, zones esportives i centres docents

guia oficines

guia zones esportives

guia centres docents

------------------------------------------------------

UN ANY MÉS, EL GETE COL·LABORA EN EL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A LA LOCALITAT DE TORREDEMBARRA

El GETE ha col·laborat en l'organització, per segon any consecutiu, de la cinquena edició dels Pressupostos Participatius promoguda per la Regidoria de Participació ciutadana sota el lema Participant decideixes!

Enguany s'han posat a votació més d'una vintena de propostes que emanen de l'Agenda 21 local i el GETE, un any més, ha actuat d'agent dinamitzador del procés amb diverses entrevistes amb entitats locals per promoure la seva participació, centrant-se principalment, en el col·lectiu d'immigrants. Les votacions per a la ciutadania en general han tingut lloc del 15 al 22 d'octubre i ara té lloc, justament, el procés en els centres docents, que culminarà en una sessió plenària en el propi Ajuntament. Podeu obtenir més informació consultant en el fulletó informatiu.

Fulletó informatiu

 

--------------------------------------------------------------------------------

EDIFICIS MUNICIPALS DE TORREDEMBARRA I L'AMETLLA DE MAR ECOAUDITATS PEL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA PARTICIPEN EN UN PROJECTE EUROPEU DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PROMOGUT PER L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

Sis processos participatius en edificis municipals ecoauditats pel GETE-EeAC a la demarcació de Tarragona han entrat a formar part del projecte europeu de "Gestió local sostenible i participativa de l'aigua i els rius del Sud-est Europeu (SUD'EAU) que es desenvolupa en el context del programa INTERREG IVB, aprovat per part de la UE la primera convocatòria de projectes relatius a programes de cooperació territorial de l'espai sud-est europeu pel període 2009 - 2011a través de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Els socis que formen part del Projecte són entitats públiques regionals amb competències en el marc de la gestió i planificació de les conques hidrogràfiques del seu propi territori. Els sis socis són: CRANA (Navarra), CIMA (Cantàbria), ACA (Catalunya), SMEAG (Midi-Pyrénées / Garona), AIMRD (Castellà-Lleó / Duero) i Cámara Municipal de Penafiel (Portugal).

L'objectiu principal d'aquest projecte és el d'innovar, experimentar, validar i difondre metodologies i eines comunes pel foment d'iniciatives locals i regionals per a la participació en la gestió integral sostenible de l'aigua, en el context de l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua (DMA), desenvolupant i difonent processos i espais de participació activa en les fases de seguiment i aplicació de mesures dels plans de conca. I és en aquest context que el GETE-EeAC ha desenvolupat a cada edifici municipal un procés de participació ciutadana en que les persones usuàries han votat per prioritzar les propostes realitzades pel col·lectiu ecologista per millorar la eficiència en l'ús de l'aigua de l'edifici en el marc de les ecoauditories en edificis municipals.

En total, a Catalunya, s'han realitzat dins del projecte 10 processos participatius en forma de votacions amb urnes, 6 de les quals a la demarcació de Tarragona i 4 a la de Barcelona, amb una participació de 403 persones de les 724 totals i amb un percentatge de participació del 78,5% a Torredembarra i del 26% a l'Ametlla de Mar, observant-se una participació superior al 89% dels i les usuàries dels edificis en el CEIP Antoni Roig i la Biblioteca Mestra Maria Antònia a Torredembarra i un 46,2% a la Llar d'Avis de l'Ametlla de Mar.

Els resultats de les votacions ha estat exposat als responsables municipals del manteniment dels edificis. També els resultats de les votacions i el grau de compromís assolit pels esmentats responsables, en un exercici de participació activa i representativa de la ciutadania en la presa de decisions en l'ús eficient de l'aigua en els edificis municipals ha estat exposat en el taulell d'anuncis de cada edifici on s'ha dut a terme el procés participatiu.

-------------------------------------------------------

PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, EL GETE RECLAMA UN VERITABLE DIA SENSE COTXES

Dimecres 22 de setembre, un any més, es celebra el Dia sense Cotxes. No obstant això, tot i aquest nom, les ciutats i pobles de Catalunya seguiran plenes d'automòbils. I això, en bona mesura, perquè s'ha renunciat a limitar el trànsit de vehicles de motor privats (vertader nucli de la campanya) i a organitzar la mobilitat urbana basant-se en el transport públic i als mitjans alternatius i no motoritzats. Mentrestant, la ciutadania seguirà patint les conseqüències, en pèrdua de salut i qualitat de vida, que genera la mobilitat basada en el cotxe.

El Dia sense Cotxes és una convocatòria d'àmbit internacional, recolzada des de l'any 2000 per la Comissió Europea. En teoria, es planteja com una jornada educativa, en la qual es puguin assajar diferents formes d'organitzar la mobilitat sense l'ús de tant cotxe. Però, malgrat que fa poc des del seu inici, el Dia sense Cotxes ha perdut empenta i contingut en mans d'uns governs municipals, però també autonòmics i central, que en la seva gran majoria continuen desenvolupant una política de mobilitat destinada a afavorir la circulació de cotxes com principal model de transport urbà i metropolità.

Res fa pensar que el 2010 hagi de suposar un canvi en aquesta tendència de declivi: renúncia a realitzar talls de trànsit (en les primeres convocatòries resultava obligatori tancar zones al trànsit perquè una ciutat es pogués apuntar a aquesta iniciativa, però ara és només una recomanació ), activitats improvisades i d'escassa incidència, falta de planificació del transport públic o de mesures a favor de vianants i ciclistes, escassa o inexistent implicació de les organitzacions socials, absència d'una campanya d'informació a la ciutadania ... resulten la tònica general a les nostres ciutats i pobles. Fins i tot, com cada any, hi ha ciutats que filen encara més prim, traslladant el dia sense cotxes al cap de setmana per ... no molestar el trànsit.

És cert que bona part dels polítics parlen de mobilitat sostenible, però no és menys veritat que per cada euro que s'inverteix en mobilitat alternativa molts més es gasten en afavorir l'ús de l'automòbil. El resultat, com demostren les enquestes de mobilitat, és que a les nostres ciutats i zones metropolitanes cada dia fem servir més el cotxe i menys el transport públic, si bé en alguns centres urbans sí que s'han dut a terme polítiques de limitació de l'ús del cotxe.

Aquí estan, per exemple, les polítiques de construcció d'autovies metropolitanes per part del Ministeri de Foment i les comunitats autònomes, amb lleugeres retallades o retards per la crisi, que juntament amb les polítiques urbanístiques i la manca de planificació territorial vénen animant a que cada dia més gent utilitzi el cotxe i resideixi a major distància del seu lloc de treball, oci o estudi. Com també resulta clamorosa la manca d'actuacions en sentit positiu, com pugui ser el dedicar a les autovies metropolitanes algun carril en exclusivitat al transport públic, una cosa que gairebé sense cost milloraria enormement la seva eficàcia.

Davant aquesta situació, el GETE- Ecologistes en Acció vol recordar la gravetat dels problemes ambientals que l'expansió de l'automòbil provoca a les ciutats i pobles que també s'expressen en la convocatòria de la Setmana Europea de la Mobilitat d'aquest any, "Mobilitat, Salut i Seguretat: Mou-te amb intel·ligència i viu millor ". Efectivament, l'abús en la utilització del cotxe provoca contaminació de l'aire, soroll, atropellaments, sedentarisme, falta d'espai per a altres usos del carrer ...

Per això, el GETE-Ecologistes en Acció destaca la importància d'elaborar plans de mobilitat sostenible a les nostres ciutats i àrees metropolitanes, realitzats amb participació ciutadana, que actuïn limitant l'estacionament i circulació d'automòbils, alhora que reforcen i milloren els transports públics, molt en especial en les zones allunyades de les grans metròpolis on lús del cotxe és l'única alternativa de transport, i donin facilitats per desplaçar-se a peu i amb bicicleta. I per descomptat, RECLAMEM que el Dia sense Cotxes, de veritat, sigui un dia sense automòbils.

----------------------------------------------------

L'ATC A ZARRA AMB TOTA PROBABILITAT: L'OMBRA DE LA CORRUPCIÓ PLANA DAMUNT LA INSTAL·LACIÓ

Finalment, el Consell de Ministres no ha pres la decisió de designar Zarra (València) com el candidat a albergar el Magatzem Transitori Centralitzat (ATC), però tot indica que aquest serà el lloc triat. Per Ecologistes en Acció és significatiu que el lloc triat es caracteritzi per l'ombra de la corrupció, on el propi alcalde està imputat.

El pas final en la instal·lació del ATC, on es dipositaran tots els residus d'alta activitat de les centrals nuclears espanyoles, no ha pogut ser més rocambolesc. Davant la forta oposició trobada en tots els municipis candidats, finalment s'ha optat per enviar-lo a un on plana l'ombra de la corrupció i on la comunitat autònoma no oposarà resistència. La decisió encara no està presa, però tot indica que Zarra serà finalment el municipi triat.

Aquesta probable decisió és indicativa de l'actitud de la indústria nuclear i és la culminació d'un procés que s'ha caracteritzat per l'ocultisme i de contactes clandestins amb els alcaldes implicats. Finalment, els diners han temptat a qui podien temptar. El Ministeri d'Indústria i la pròpia ENRESA no han estat capaços de llançar alguna llum sobre el procés i de fer-ho mínimament democràtic. La quasi segura elecció d'un municipi caracteritzat per la corrupció urbanística és un fet molt simptomàtic.

Una prova més de la manca de democràcia de tot el procés és que la decisió es vol prendre sense tenir en compte ni tan sols les al·legacions presentades a la candidatura de Zarra, que encara no han estat contestades.

Ecologistes en Acció reitera que la gestió dels residus radioactius no es pot decidir de forma independent del futur de l'energia nuclear. Només serà possible arribar a un consens social quan s'estableixi un calendari de tancament admissible de les centrals nuclears. Fins llavors, només es podrà actuar comprant voluntats, tal com es va fent des de la fundació de la pròpia ENRESA.

Tanmateix, aquesta possible decisió no significarà la construcció del ATC. Ecologistes en Acció recorda que la plataforma local és molt activa en la lluita contra el cementiri i que, a partir d'ara, tota la lluita contra el cementiri nuclear, escampada per la Península, se centrarà en aquest únic lloc.

Finalment, Ecologistes en Acció expressa la seva solidaritat amb els / les habitants de la comarca i els ofereix el seu suport per intentar que el ATC no s'instal·li

--------------------------------------------------------

7 PLATGES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA HAN REBUT EL RECONEIXEMENT DE "PLATGES VERGES" IMPULSSAT PEL GETE -ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA

Aquest ha estat el primer any en que han estat lliurats els reconeixements "Platges verges", que s'han atorgat a quatre municipis de la demarcació: Sant Jaume d'Enveja, Deltebre, l'Ametlla de Mar i Torredembarra. Platges verges és una campanya impulsada pel GETE-EeAC que neix amb els següents objectius:


- Valorar i felicitar des del punt de vista ecologista els esforços dels municipis per mantenir alguna de les platges dels seus termes municipals en l'estat el més verge possible, lluny de la massificació i alteració, tant urbanística com humana, del seu entorn natural.

- Instar les administracions amb competències en matèria de preservació de l'estat natural del paisatge litoral per tal cerquin, també, la manera de premiar aquells municipis amb platges que no poden complir amb els requisits que estableixen les actuals certificacions ambientals, on es prioritzen les infraestructures que permeten l'accés multitudinari provocant l'alteració dels valors naturals de les mateixes, o que, simplement, han optat per deixar-les en el seu estat natural.


Les platges reconegudes amb el distintiu, per complir les condicions establertes en les bases distribuïdes pels municipis de costa de la demarcació, han estat les següents:


- Platja del Serrallo- Sant Jaume d'Enveja
- Platja de la Marquesa- Deltebre
- Platja de la bassa de l'Arena- Deltebre
- Platja de la punta del Fangar- Deltebre
- Platja del Torrent del Pi- l'Ametlla de mar
- Platja de Santes Creus- l'Ametlla de Mar
- Platja dels Muntanyans- Torredembarra

Representants de l'entitat ecologista van lliurar un diploma acreditatiu i una bandera amb el logo de platges verges als representants de cada municipi per tal siguin ubicades on es cregui convenient. Els guardons van ser recollits pels alcaldes de l'Ametlla de Mar i de Sant Jaume d'enveja, pel regidor de Turisme i Promoció econòmica de Torredembarra i per la regidora de Medi Ambient de Deltebre, que van assistit acompanyats de tècnics i regidors dels seus respectius municipis. La delegació de Sant Jaume va comptat, també, amb la presència del President del Parc Natural del Delta de l'Ebre.


En els diversos parlaments dels representants municipals es va expressar la gratitud al reconeixement del seu treball per mantenir alguna de les platges del seu municipi el més natural possible, preservant així la seva biodiversitat i es van emplaçar a participar en les properes convocatòries que els portaveus del GETE ja han anunciat que realitzaran anualment.

Dissabte 14 d'Agost, va tenir lloc la presentació oficial de les banderes al municipi de l'Ametlla de Mar, en una festa on es va palesar la satisfacció municipal per la recepció d'aquests guardons a dues de les seves platges. A l'acte va realitzar un parlament Gina Richarte, en representació del GETE, entitat que va assistir convidada especialment.

---------------------------------------

S'INICIA A TORREDEMBARRA UNA CONSULTA A LA CIUTADANIA SOBRE LA UBICACIÓ DELS NOUS CONTENIDORS DE BROSSA, INCLOENT ELS D'ORGÀNICA, AMB LA PARTICIPACIÓ DEL GETE-EeAC.

A Torredembarra, les Regidories de Medi Ambient, i Serveis, han iniciat un procés de consulta sobre la proposta d'ubicació dels nous contenidors de brossa que la nova empresa concessionària del servei ha previst que s'instal·lin arrel de la nova concessió del servei de recollidade la brossa, que va entrar en vigor el passat 1 de juliol, i que suposarà el canvi de tots els
contenidors de la població i la inclusió dels d'orgànica.

Els contenidors passaran a ser de càrrega lateral, la qual cosa implica que només es podran situar a la dreta del sentit de circulació del carrer, cal una amplada mínima i que cap obstacle s'interposi a una alçada de cinc metres, que és el que el camió necessita per voltejar-los i buidar-los al seu interior. Cada illa completa, amb contenidors de rebuig, orgànica, paper i cartró, vidre i envasos
precisa de deu metres de longitud. Amb aquests condicionants, s'ha elaborat la proposta que ara s'informa a la ciutadania.

Durant el mes d'agost està previst ubicar, a diferents espais del municipi, un punt informatiu on els agents cívics, acompanyats per monitores d'Ecologistes en Acció, informaran d'aquesta proposta i la ciutadania podrà conèixer i aportar els seus suggeriments de millora sobre la ubicació dels nous contenidors.

En aquests punts la ciutadania trobarà un mapa del municipi on poder consultar la ubicació dels contenidors i, mitjançant un qüestionari, podran donar a conèixer el seu parer. A més, s'ha previst també, ens aquests mateixos punts informatius, el repartiment del material necessari per a la separació de la matèria orgànica (cubell marró, bosses compostables i tríptics informatius) per la separació de la matèria orgànica a aquells ciutadans del municipi, especialment els de segona residència, que encara no el tinguin.

En aquest sentit cal recordar que la campanya de repartiment de material i informació sobre el nou servei de recollida selectiva de la matèria orgànica que tindrà lloc a la tardor, ja ha finalitzat pel que fa al repartiment porta per porta, però atès el caràcter de municipi amb predomini de les segones residències s'aprofita els punts de consulta per subministrar el material.

Els punts informatius són el següents:

- Del 9 al 13 d'agost. Barri Marítim. PS. Colom. Al costat de la Biblioplatja.
- Del 16 al 20 d'agost. Plaça de la Font.
- Del 23 al 27 d'agost. Pl. Mossèn Joaquim Boronat

HORARI: 10.30 a 13.00 h

Aquesta acció se centra el mes d'agost per recollir els comentaris dels habitants de segona residència en especial. Durant el mes de setembre, s'iniciarà un procés participatiu amb la col·laboració de la regidoria de Participació ciutadana per recollir, especialment, les opinions dels membres del Consell Municipal de Sostenibilitat i de la Taula d'Associacions de veïns i veïnes.

----------------------------------------------------------------

EL CONSELL ASSESSOR PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SUBVENCIONA UN ESTUDI PIONER SOBRE EL CONSUM D'AIGUA ALS EDIFICIS MUNICIPALS QUE REALITZA EL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA

Des del GETE- EeAC s'està duent a terme un estudi pioner a Catalunya que permetrà avaluar si els consums d'aigua dels edificis municipals són o no excessius i facilitarà una eina als tècnics i responsables municipals per poder realitzar les correccions pertinents

Aquest estudi, que compren la recapitulació de totes les ecoauditories realitzades per Ecologistes en Acció de Cataluny, juntament amb 10 de noves que realitzarà el GETE a diferents municipis de la demarcació de Tarragona, està subvencionat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya (CADS), amb el qual es vol promoure la participació dels municipisen el desenvolupament de mesures d'estalvi d'aigua.

Les ecoauditories són estudis personalitzats del consum d'aigua dels edificis municipals, que van des de l'avaluació del consum de tots i cadascun dels punts de subministrament d'aigua, la despesa en neteja o ús i la relació d'aquest amb el nombre de persones usuàries i/o treballadores en el mateix a la comparació interanual d'aquests consums. L'estudi s'ha dut a terme en diverses poblacions i en diverses tipologies d'edificis catalogades pel tipus d'ús que s'hi realitza i inclou un seguit d'indicadors a prendre en consideració per tal de valorar quines mesures s'han d'adoptar per aconseguir un ús eficient de l'aigua.

Les noves ecoauditories s'han centrat en aquelles tipologies d'edificis de les quals Ecologistes en Acció disposava de menys dades i s'estan realitzant als municipis de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar i Torredembarra, que han volgut col·laborar en l'estudi. Els edificis escollits han estat, Mercats, Centres d'Assistència Primària, Llars de Jubilats, Llars d'infants, oficines d'Ajuntaments, Poliesportius i Biblioteques.

-----------------------------------------------------------------------

CELEBRADA AMB ÈXIT LA IX TROBADA SOLAR I PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE A TORREDEMBARRA

Dissabte 24 de juliol va tenir lloc la IX Trobada Solar i per la mobilitat sostenible de Torredembarra que organitza anualment el GETE- Ecologistes en Acció deCatalunya, amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament, al Passeig Marítim de Torredembarra.


En aquesta ocasió s'ha volgut tenir en compte la mobilitat sostenible, entenent aquest concepte com aquella filosofia que, entre altres aspectes socials, impulsa també l'ús dels transports amb l'objectiu de la reducció de les emissions contaminants i el soroll per crear un entorn urbà saludable i de qualitat. Aquest acte s'emmarcarà en la celebració estatal de la setmana de la mobilitat sostenible que tindrà lloc a la tardor, com un esdeveniment anticipat. Així enguany la temàtica solar va més enllà i s'entra a tractar altres àmbits com la mobilitat sostenible.

Cal destacar la participació d'una quinzena d'estands, amb representació de grups ecologistes,empreses del sector de l'energia solar i dels vehicles elèctrics i del propi Ajuntament de Torredembarra.

Durant tot el dia va haver mostra d'empreses i entitats, circuit de vehicles elèctrics i prototips solars, tallers de joguines reciclades i jocs per la canalla, la presentació del nou vehicle elèctric de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament i demostració de cuina solar, enguany també els assistents van poder degustar un plat de paella d'arròs amb verdures i bolets elaborat amb les cuines solars.

Es van realitzar dos circuits de vehicles elèctrics (un al matí i un a la tarda) amb una vintena de vehicles sostenibles: 2 prototips solars de l'empresa Ecoludic, 1 prototip solar Electromobil, 1 vehicle elèctric Reva, 1 vehicle elèctric zink-cyty, 1 moto elèctrica, 1 ciclomotor elèctric, a més de 2 vehicles elèctrics de la Regidoria de Serveis i el nou camió elèctric de la Regidoria de Medi
Ambient, la resta eren bicicletes elèctriques que el públic assistent va poder provar durant tota la jornada.

A més es van realitzar un seguit de xerrades a La Cassona, Patronat de Turisme de Torredembarra,
amb les següents temàtiques:

- Crisis energètica Global, a càrrec de José Revilla
- Il·luminació, a càrrec d'Enric Segura
- Contaminació Global, a càrrec d'Amadeu Ramírez
- Factors de Transferència a la nostra nutrició, a càrrec de Mabel Montornès.

-----------------------------------------------------------------

EL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA CONSIDERA UN PAS ENDAVANT L'APROVACIÓ DE L'ACORD ENTRE REPSOL I L'ACA PER ESTABLIR ELS CABALS AMBIENTALS DEL TRAM BAIX DEL RIU GAIÀ PERÒ MANIFESTA CAUTELA ABANS DE CONÈIXER ELS DETALLS DEL MATEIX

En relació a l'aprovació per part del consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'acord amb Repsol per establir els cabals ambientals en el tram baix del riu Gaià, en el marc del Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les conques internes de Catalunya, aprovat el 13 de juliol de 2006, on es proposa la implantació d'un model de gestió del pantà del Catllar basat en l'aprofitament de la seva capacitat d'emmagatzematge de manera més eficient, el GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya vol manifestar la importància de la societat civil en la consequció d'aquest acord.

(+ INFORMACIÓ)

-------------------------------------------------------

EL COMITÈ DE PETICIONS DEL PARLAMENT EUROPEU ACCEPTA TRAMITAR LA QUEIXA SOBRE EL PROCÉS DEL CEMENTIRI NUCLEAR PRESENTADA PER ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA, GREENPEACE I TANQUEM LES NUCLEARS.

Tal i com ja havíem anunciat en roda de premsa a Tortosa el mes d'abril,, els tres col·lectius antinuclears van presentar una queixa a la comissió de peticions del Parlament Europeu.

Els grups han expressat avui la seva satisfacció per la decisió del Comité de Peticions del Parlament Europeu d'admetre a tràmit la queixa presentada en relació a la resolució del 23 de desembre del 2009 per la qual el Ministeri d'Indústria va efectuar la convocatoria pública per trobar un municipi que allotgi el cementiri nuclear (eufemísticament anomenat Magatzem Temporal Centralitzat, MTC, de residus radioactius d'alta activitat, i el seu centre tecnològic associat.

(+ INFORMACIÓ)

El document
-------------------------------------------------

DISSABTE 24 DE JULIOL TINDRÀ LLOC A TORREDEMBARRA LA IX TROBADA SOLAR I PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE QUE COMPTARÀ AMB UNA VINTENA DE VEHICLES ELÈCTRICS I SOLARS

Aquest proper dissabte dia 24 de juliol tindrà lloc la IX edició de la Trobada solar a Torredembarra coordinada pel GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya amb col·laboració amb les regidories de Medi Ambient i la de Serveis de l'Ajuntament. Enguany estarà dedicada, també, a la mobilitat sostenible.És per aquest motiu que hi haurà presents cotxes i bicicletes elctriques i algun vehicle i prototip solars.

L'acte tindrà lloc des de les 11h a 14 h i de 17 h a 20 h. Continuant amb el seu caràcter itinerant, enguany s'ubicarà al passeig Marítim davant la platja de la Paella. En altres ocasions, ha estat al nucli antic, a la plaça de Mn. Joaquim Boronat, a Cal Bofill i també al parc de Cal Llovet.


Hi haurà demostració de productes solars, tallers, cercavila amb els vehicles i xerrades i debats.

El programa d'activitats

-----------------------------------------------------

AQUEST DIUMENGE, 11 DE JULIOL, CELEBREM DE NOU EL BIGJUMP 2010 AL GAIÀ!

Com en els darrers anys, el GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya donarà suport a l'acte del BigJump2010 al que hauria de ser la part final d'un riu ple d'aigua proper a la seva desembocadura, el riu Gaià.

Com a entitat ecologista de la demarcació esperem que aquest sigui l'últim en que no ens puguem banyar per manca de l'aigua que queda retinguda en l'embassament del Catllar

Us hi esperem!

-----------------------------------------------------------------------

EL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA DESENVOLUPA LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DEL DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA MATÈRIA ORGANICA PORTA PER PORTA A TORREDEMBARRA

Ja són més de 6000 els habitatges de Torredembarra que han rebut la visita dels i les monitores d'Ecologistes en Acció amb el lliurament de material i informació per poder dur a terme aquest proper mes d'octubre la recollida selectiva de la matèria orgànica.

Els i les monitores del GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya estan desenvolupant una intensa campanya d'informació sobre la FORM a tota la població del municipi. La dificultat màxima està en arribar als dos terços dels habitants de les segones residències, raó per la qual la campanya s'ha estructurat en diverses fases que tenen el seu màxim desenvolupament durant l'època estival.

--------------------------------------------------------

 

EL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA HA DEMANAT L'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL AL PROJECTE DE NOVA CAPTACIÓ D'AIGUA A LA ZONA DE L'ERMITA DE SANT MIQUEL PER A L'ABASTIMENT MUNICIPAL D'AIGUA DE VINEBRE.

El grup ecologista ha sol·licitat al Departament de Medi Ambient que el projecte sigui sotmès al procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental, i que per a tal efecte es redacti un Estudi d'Impacte Ambiental i un Pla de Vigilància Ambiental que incloguin com a mínim:

o Caracterització dels biòtops fauna i flora, especialment pel que fa a les espècies protegides, endèmiques i rares, èpoques de reproducció per a la fauna, i en relació a la flora l'espai estricte que les diferents obres ocupin.
o Càrrega crítica de l'ecosistema en funció dels elements que l'integren.
o Tipologia i protecció del medi edàfic.
o Medi hidrològic, amb formulació del blanc ambiental, sistema de càrrega i de fluxos.
o Patrimoni històric, arqueològic i cultural.
o Mesures de prevenció i restauració ambiental.
o Compatibilitat ambiental dels materials emprats, que preferiblement seran el menys tòxics i perillosos possibles, descartant materials problemàtics com el fibrociment o els plàstics clorats com el PVC o PVDC.

També ha demanat que l'execució de l'obra es faci causant el menor impacte ambiental possible i que, en tot cas, si fos necessari s'adoptin les mesures de restauració oportunes, atesos els valors ambientals i culturals propis de l'àrea d'ubicació.

----------------------------------------------------------------

El GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA COL·LABORA EN LA FESTA DELS RESIDUS DE TORREDEMBARRA.

Festa dels Residus 1 Maig 2010


El GETE-Ecologistes en Acció participa en l'organització de la festa dels Residus que es celebrarà aquest dissabte a l'espai de Cal Llovet davant de la Biblioteca Municipal de Torredembarra en motiu de la campanya de desplegament de la recollida segregada de la FORM a tot el municipi.

(+ INFORMACIÓ)

Cartell de l'acte

-----------------------------------------------------------

Aquest diumenge dia 25 d'Abril Ecologistes en Acció de Catalunya, Greenpeace, i Tanquem les nuclears—junt amb altres organitzacions polítiques i diverses ONG— es realitzarà l'acte reinvindicatiu contra el cementiri nuclear i pel tancament de les centrals nuclears.

Aquest acte se celebrarà al Passeig dels Til·lers del Parc de la Ciutadella el 25 d'abril a la 1 del migdia iconsistirà en fer una foto denúncia amb la participació popular —es repartiran milers de carotes protectores com si fossin màscares anticontaminació (punxa aquí per tenir-la)— i es recrearà l'explosió d'una central nuclear.

El GETE-Ecologistes en Acció hi participarà. Us hi esperem!

--------------------------------------------

El Grup Ecologista de les Terres de l'Ebre - Ecologistes en Acció de Catalunya al·lega contra l'abocador de Riba-Roja

El GETE-EeAC ha presentat al·legacions a la la llicència d'obres d'un Centre de Valorització i Disposició de Residus de Classe II, residus no perillosos, al terme municipal de Riba-roja d'Ebre, promoguda per l'empresa Urbaser, SA., davant del propi Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, demanant que no se li concedeixi llicència.

(+ INFORMACIÓ)

--------------------------------------------------------

LES ENTITATS ECOLOGISTES EN ACCIÓ, GREENPEACE I TANQUEM LES NUCLEARS HAN PRESENTAT UNA QUEIXA AL COMITÈ DE PETICIONS DEL PARLAMENT EUROPEU PERQUÈ CONSIDEREN IL·LEGAL EL PROCÉS QUE HA SEGUIT EL MINISTERI D'INDÚSTRIA PER SELECCIONAR L'EMPLAÇAMENT DEL CEMENTIRI NUCLEAR

Els grups ecologistes sostenen que l'Estat no ha respectat la normativa europea, el conveni Aarhus, que deixa clar que s'ha de respectar la participació del públic en la presa de decisions sobre el medi ambient. A més, el conveni Aarhus fa referència directa al sector de l'energia i al tractament de residus nuclears.

"En lloc d'un procés participatiu, el Ministeri d'Indústria ha fet un decret i ha comprat les voluntats dels alcaldes posant diners sobre la taula", va dir el portaveu d'Ecologistes en Acció, Eloi Nolla. A més de la queixa a Europa, les entitats conservacionistes van presentar un recurs a l'Audiencia Nacional contra la resolució de l'Estat de l'MTC i ha estat la mateixa Audiència la que els ha proposat que presentin la queixa a Europa. "Amb aquest procés, el govern de l'Estat vol donar a entendre que el problema dels residus nuclears està resolt i que pot allargar la vida de les nuclears", va denunciar la delegada de Greenpeace a Catalunya, Rosa Martínez, que considera que aquest MTC no és "imprescindible". En aquest sentit, Ecologistes en Acció i Greenpeace reclamen a l'Estat que fixe un termini de tancament de les nuclears per després abordar la problemàtica dels residus nuclears i la possible construcció d'un magatzem.

(+ INFORMACIÓ)

---------------------------------------------------

EL GETE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA PRESENTA LA CAMPANYA "MILLOREM LA QUALITAT DE LES NOSTRES AIGÜES" EN MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE L'AIGUA.

El GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya, en motiu DEL DIA MUNDIAL DE L'AIGUA, presenta a l'opinió pública en general el seu treball sobre com participar des de les nostres llars en la millora de la qualitat de les aigües.

Amb aquest motiu ha penjat a la seva Web un tríptic amb tot un seguit de consells sobre com millorar el rendiment i la qualitat de l'aigua que utilitzem en les nostres activitats domèstiques.

-------------------------------------------------

GREENPEACE, ECOLOGISTES EN ACCIÓ I TANQUEM LES NUCLEARS FELICITEN EL PARLAMENT DE CATALUNYA PER REFERMAR EL SEU REBUIG AL CEMENTIRI NUCLEAR

El Parlament reconeix que la candidatura d'Ascó no ha complert amb els requisits d'informació i participació pública establerts en el Conveni d'Aarhus

 

--------------------------------------------------------

ECOLOGISTES EN ACCIÓ I GREENPEACE FAN UNA CRIDA A PARTICIPAR A LA MANIFESTACIÓ DEL DIA 7 DE MARÇ, A MORA D'EBRE A LES 12 DEL MIGDIA, CONTRA EL CEMENTIRI NUCLEAR.

(+ informació)

------------------------------------------------------

ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA PRESENTA AL·LEGACIONS AL PROJECTE D'ABOCADOR DE SERÒS (EL SEGRIÀ)

Ecologistes en Acció de Catalunya ha presentat al·legacions a un projecte d'abocador al terme municipal de Serós davant de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, dels Serveis Territorials del DMAiH de Lleida.

En el seu escrit es formulen un seguit d'al·legacions a la sol·licitud d'Autorització Ambiental Integrada i a l'Estudi d'Impacte Ambiental d'un dipòsit controlat de residus industrials, Classe II, que l'empresa Dipòsits Controlats de Catalunya projecta a Seròs, demanant que es formuli resolució desfavorable i es desestimi el projecte en la seva totalitat.

(+ informació)

-----------------------------------------------------------

ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA DONA SUPORT A LA IMPLANTACIÓ DE L'ENERGIA EÒLICA A LES COMARQUES DE LA TERRA ALTA I LA RIBERA D'EBRE A CANVI DE QUE NO ES CONSTRUEIXI EL CEMENTIRI NUCLEAR.

Davant de les reiterades queixes d'organitzacions veinals en el sentit de que la desesperació per la situació laboral en aquestes Comarques i la manca d' inversions per part de les empreses i l'Administració els obliguen a aceptar el cementiri nuclear, Ecologistes en Acció de Catalunya proposa donar suport al màxim al desplegament eòlic en aquestes Comarques, per tal de millorar la situació econòmica en que viuen, minoritzar l'empacte ecològic i oferir alternatives a un ATC que hipoteca el futur de les nostres Comarques i de tot el País.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------

ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA GREENPEACE I TANQUEM LES NUCLEARS DENUNCIEN QUE EL MÈTODE D'ELECCIÓ DELS POBLES CANDIDATS AL CEMENTIRI NUCLEAR VULNERA LA LLEI COMUNITARIA, PER LO QUE ESTUDIA PRESENTAR UNA QUEIXA A LA COMISIÓ DE PETICIONS DEL PARLAMENT EUROPEU.


El manifest de la zona de Vandellòs recull en 48 hores 252 suports provinents de l'associacionisme, l'àmbit sindical, polític i ecologista entre ells el de 64 entitats a sota relacionades.

Aquest suport al manifest demostra el rebuig que ocasiona aquesta instal·lació, conseqüència de la problemàtica de les centrals Nuclears, i mostra el camí que s'ha de seguir en un procès per ubicar una instal·lació d'aquest tipus, d'acord amb la llei Comunitaria i els acords internacionals signats per l'Estat Espanyol.

(+ informació)

--------------------------------------------------------

EL GRUP ECOLOGISTA DE TARRAGONA I L'EBRE-EeAC, CONVOCA A LA CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA SANT JAUME PER OPOSAR-SE A LA DECISIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ASCÓ DE CONDEMNAR NUCLEARMENT CATALUNYA UN COP MÉS

Dimecres 27 de gener, a les 20 hores, a la plaça de Sant Jaume, davant la Generalitat.

Oposa't.!!!!

--------------------------------------------------------

ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA DEMANARÀ A GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT, QUE OBRI UNA INVESTIGACIÓ SOBRE ELS COMPTES BANCARIS I BENS PERSONALS DELS REGIDORS D'ASCÒ QUE HAN VOTAT A FAVOR DEL CEMENTIRI NUCLEAR.

(+ informació)

---------------------------------------------------------

EL GRUP ECOLOGISTA DE TARRAGONA I L'EBRE-EeAC DEMANA ADHESIONS AL MANIFEST CONTRARI A LA INSTAL·LACIÓ DEL CEMENTIRI NUCLEAR A ASCÓ

Divendres dia 22 de gener, unes 40 entitats van signar aquest manifest en una reunió celebrada al municipi de Mont-roig per demostrar el rebuig d'aquesta zona també nuclear a la ubicació del magatzem de residus.

Recordem que tenim fins dimarts a les 11 del matí, quan es celebrarà el Ple de l'Ajuntament d'Ascó on convertirem Catalunya en l'abocador de residus radioactius de tot l'Estat Espanyol sense cap data de tancament de les centrals Nuclears que els generaran continuadament, per fer arribar la nostra veu contrària a aquest projecte.

Si estàs d'acord amb aquest manifest, fes-nos arribar la conformitat de la teva entitat/associació AQUI

El temps se'ns acaba i hem de demostrar a Ascó que 4 regidors de CIU i un del PSC, que ni tant sols han consultat la seva població, no poden convertir el nostre país en el cementiri nuclear d'Espanya

MANIFEST CONTRARI A LA INSTAL·LACIÓ DEL CEMENTIRI NUCLEAR A ASCÓ

Els sota signants, representants polítics, sindicals, ecologistes, empresarials i del àmbit associatiu en general, conscients de la gravetat que implicaria per les nostres poblacions la ubicació d'un cementiri nuclear, signem aquest manifest i el fem arribar al màxim d'entitats possibles de les nostres comarques per tal de que sigui tinguda en compte la voluntat de la nostra ciutadania contraria en aquestes instalolacions.

A la vegada no podem dissociar aquest magatzem de l'activitat que l'ha provocat, unes plantes nuclears que requereixen un calendari de tancament com a pas previ a qualsevol debat sobre el tema.

Un tema d'aquesta gravetat que afecta a totes les nostres comarques, no es pot decidir amb la votació d'un sol govern Municipal, molt menys quan l'obligació d'aquest govern és respectar la decisió del Parlament del seu País que representa la voluntat popular expressada lliurement en unes eleccions.

Que la radioactivitat no respecta les fronteres entre els pobles, ho varem saber amb motiu del accident de la Central Nuclear de Txernobil , és absurd doncs, que el Govern de l'Estat doni llibertat a una sola població per a que hipotequi el futur d'unes Terres ja de per si prou castigades per impactes ecològics importants com la presència de Centrals tèrmiques i nuclears.

Per tots aquests motius els sota signants demanem:

- Que la ciutadania dels nostres pobles acudeixi massivament a la manifestació que és fa aquest diumenge a Ascó per tal de demostrar el seu rebuig al cementiri nuclear.

- Que tots els representants municipals i Comarcals de les poblacions de les Zones Nuclears del nostre País, declarin conjuntament la seva oposició a les instalolacions del Magatzem Temporal Centralitzat a través d'aquest document o de qualsevol altra que puguin consensuar.

- Que el Govern de Catalunya respecti la decisió del Parlament i no doni els permisos pertinents a aquestes instalolacions en cas de que alguna de les nostres poblacions fos escollida.

- Que el Govern de l'Estat retiri la oferta econòmica a les poblacions per acollir aquest magatzem que resulta de facto una compra de voluntats, i redacti un calendari de tancament de totes les Centrals Nuclears de l'Estat tal com reiteradament a promès en les dues últimes convocatòries electorals, d'acord amb els sectors econòmics, polítics, sindicals, ecologistes i socials.

I per a que així consti signem a 22 de gener de 2010.

 

GREENPEACE I ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEMANEN A CIU COHERÈNCIA AMB EL SEU REBUIG AL CEMENTIRI NUCLEAR AL PARLAMENT

Davant la iniciativa de l'alcalde de Convergència i Unió (CiU) d'Ascó de plantejar en un pròxim ple municipal la candidatura del seu municipi a allotjar el cementiri nuclear, les organitzacions ecologistes Greenpeace i Ecologistes a Acció de Catalunya demanen a Artur Mas que CIU mostri coherència amb el rebuig que el seu grup va donar al cementiri nuclear en el Parlament de Catalunya el març de 2008.

(+ informació)

------------------------------------------------------------


CRIDA APARTICIPAR A LA MANIFESTACIÓ QUE TINDRÀ LLOC AQUEST DIUMENGE 24 DE GENER A ASCÓ DAVANT DEL CASAL MUNICIPAL A LES 11 DE MIGDIA.


Ecologistes en Acció de Catalunya fa una crida a participar en la manifestació que tindrà lloc a Ascó aquest diumenge. La decisió sobre l'emplaçament del Cementiri nuclear està a punt de produir-se i el govern d'Ascó no descarta presentar candidatura per allotjar les seves instal·lacions.

(+ informació)

---------------------------------------------------------

EL GRUP ECOLOGISTA DE TARRAGONA I L'EBRE-ECOLOGISTES EN ACCIÓ (GETE-EeAC) HA PRESENTAT AL·LEGACIONS AL POUM DE RIBAROJA PER PLANIFICAR LA UBICACIÓ D'UN NOU ABOCADOR DE RESIDUS


El GETE, pertanyent a la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció, informat de l'entrada en l'OTAA de la documentació corresponent al Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) de Riba-roja d'Ebre (La Ribera d'Ebre), expedient OTAATE20090121, i en acompliment de la normativa aplicable en matèria d'urbanisme hem aportat els nostres suggeriments i consideracions al respecte i volem cridar l'atenció sobre la inconveniència d'aprovar aquest POUM atenent que conté tres projectes de gran impacte ambiental:

- La construcció de una nova carretera que uneixi els TTMM de Riba-roja d'Ebre i La Granja d'Escarp
- La ubicació d'una Central Tèrmica de Cicle Combinat (CTCC) corresponent a dos grups amb una potència nominal de 840 MW
- La previsió en la construcció d'un abocador -centre de valorització i deposició de residus de classe II (no perillosos)-, actualment en gestions prèvies, en el TM de Riba-roja d'Ebre.

(+ informació)

------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA DE REUNIÓ PER REDACTAR UN MANIFEST CONJUNT DE LA ZONA NUCLEAR DE VANDELLÒS, DAVANT LA DECISIÓ FINAL SOBRE LA UBICACIÓ DEL MAGATZEM TEMPORAL CENTRALITZAT DE RESIDUS RADIOACTIUS (A.T.C.).

Ecologistes en Acció de Catalunya està convocant a partits polítics, sindicats, representants d'entitats socials, grups ecologistes i societat civil en general dels municipis de l'àrea d'influència de la Central Nuclear de Vandellòs a una reunió que tindrà lloc a Miami platja, al Municipi de Mont Roig del Camp, per tal de consensuar un Manifest conjunt d'oposició a l' ATC.

LLOC DE LA CONVOCATÒRIA: HOTEL SOL D'OR

AV. MARIA CRISTINA 21 MIAMI PLATJA- MUNICIPI DE MONTROIG DEL CAMP


DIA I HORA: DIVENDRES 22 DE GENER A LES 20H.

(+informació)

---------------------------------------------------

Llibertat per a Juanxo!

GETE- Ecologistes en Acció de Catalunya demana la llibertat immediata de Juanxo Lopez de Uralde, director executiu de Greenpeace Espanya i de tots els activistes que han estat detinguts per la policia danesa, quan realitzaven una acció de protesta en motiu de la cimera sobre el canvi climàtic de Copenhage.

(+ informació)

-------------------------------------------------------

COMMEMORACIÓ DE L'ACCIDENT DE LA CENTRAL NUCLEAR VANDELLÒS I L'ANY 1989 A MORA LA NOVA

Aquest dissabte dia 19 de novembre ha tingut lloc a Mora la Nova un nou acte de reivindicació antinuclear amb motiu del XXè aniversari de l'accident a la Central Nuclear Vandellòs I

(+ informació)

--------------------------------------------------------

Pratdip i Cambrils: Acte commemoratiu de l’accident de Vandellòs I
Tarragona, 30 de setembre
30 de novembre de 2009, a les 19:00 hores, acte a Pratdip

(+ informació)

------------------------------------------------------

Oposició a la comercialització de la carn de silur
Tarragona, 18 de novembre
Davant de la gran polèmica que ha aixecat la concessió atorgada per la Generalitat a la comercialització de la carn de silur a través d’una empresa romanesa que l’exportarà a Romania, país on aquesta carn és molt apreciada, el GETE-Ecologistes en Acció manifesta la seva preocupació per una acció que podria repercutir greument en la salut humana.


(+ informació)

---------------------------------------------------------


Arranca la campanya de commemoració de l’accident de Vandellòs I

Tarragona, 20 d'octubre
L’Ametlla de Mar, poble capdavanter de la lluita antinuclear de l’any 1989 pel tancament de Vandellòs I, serà el primer municipi en rebre la campanya impulsada per Ecologistes en Acció per commemorar el XXè aniversari de l’accident.

(+ informació)

----------------------------------------------------------------------


Una clau a Zapatero per a que posi data de tancament a les centrals nuclears

Tarragona, 19 d'octubre
Ecologistes en Acció de Catalunya engega una campanya per recordar el vintè aniversari de l’accident a la central nuclear Vandellòs Ientregant a la subdelegació del Govern una clau per tancar les centrals nuclears.

(+ informació)

----------------------------------------------------------------------


Tala salvatge d’arbres centenaris per part de l’alcalde del Sarral

Tarragona, 4 d'octubre
El Grup Ecologista de Tarragona i les Terres de l’Ebre- Ecologistes en Acció es solidaritza amb els veïns i veïnes del Sarral en relació a la tala d’arbres del passeig per part de l’alcalde de la població

(+ informació)

 

------------------------------------------------------------------------

20 anys de l’accident de la clausurada nuclear Vandellòs I
Tarragona, 24 de setembre
Un dvd amb imatges i entrevistes amb els protagonistes de l’accident i la lluita antinuclear i una exposició itinerant són el material bàsic de la campanya de commemoració de l’accident

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------

Seguim analitzant el consum d’aigua a les dutxes de les platges
Tarragona, 26 d'agost
Enguany es repeteix, per segona vegada, l’estudi de la despesa d’aigua a les dutxes de les platges del municipi de l’Ampolla com una de les accions contemplades dins el conveni de col·laboració establert entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’entitat ecologista

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Els ajuntaments de Fraga i Torrent de Cinca s’oposen als plans contra els nitrats

Baix Cinca, 13 d'agost
El passat mes de juliol els ajuntaments de Fraga i Torrent de Cinca van decidir sol·licitar al Departament Aragonès d’Agricultura una moratòria de dos anys en l’aplicació del III Programa d’Actuació sobre zones vulnerables a la contaminació per nitrats.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Punt i final a la campanya d’estalvi d’aigua al Baix Ebre

Tarragona, 20 de juliol
Aprofitant les festes de Camarles finalitza el periple de l’exposició del Canvi climàtic i la sequera a Catalunya.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


La descontaminació de l’Ebre a Flix no és una prioritat per al Ministeri de Medi Ambient

Tarragona, 17 de juliol
La reunió de la comissió de seguiment de les tasques de descontaminació de l’Ebre a Flix es va reunir ahir divendres 17 de juliol per demostrar, un cop més, l’escassa voluntat del Ministeri per accelerar les tasques de descontaminació.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------
Desconfiança en el projecte de construcció d’un dic al Delta de l’Ebre
Tarragona, 11 de juliol
El Ministeri de Medi Ambient preveu construir un dic a la badia dels Alfacs per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic al Delta de l’Ebre, al que els ecologistes s’oposen

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Estalvi d’aigua a l’Ametlla de Mar
Tarragona, 14 de juny
El Baix Ebre continua promovent l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Dilluns finalitza la campanya canvi climàtic i sequera al Tarragonès

Tarragona, 9 de maig
Després de recórrer cinc municipis del Tarragonès, Tarragona, Els Pallaresos, Altafulla, la Pobla de Mafumet i Torredembarra, Ecologistes en Acció dona per finalitzada la campanya en aquesta comarca.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Un estudi dóna la raó als ecologistes pel que fa als efectes del canvi climàtic sobre el delta de l’Ebre

Tarragona, 18 d'abril
Segons un estudi encarregat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, entre el 50% i el 80% de la superfície del delta de l’Ebre desapareixeria a finals de segle si les administracions no prenen mesures per a la seva defensa.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Consells d’estalvi d’aigua per als i les treballadores del Consell Comarcal del Baix Ebre
Tarragona, 16 d'abril
El Consell Comarcal del Baix Ebre distribueix un tríptic elaborat pel GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya amb consell per estalviar aigua a les dependències municipals i instal·la una exposició sobre l’ús eficient de l’aigua

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------

Espectaculars resultats de la campanya de recollida de brossa porta a porta a Torredembarra
Tarragona, 11 d'abril
El GETE-Ecologistes en Acció ha estat l’encarregat de realitzar la campanya de conscienciació per implementar per primer cop a la comarca del Tarragonès aquest sistema de recollida selectiva de brossa

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


La Campanya de sequera i canvi climàtic a Aldover

Tarragona, 3 d'abril
Del 30 de març fins al 3 d’abril, Ecologistes en Acció ha presentat la Campanya contra la sequera i el Canvi Climàtic a la població d’ Aldover a la Comarca del Baix Ebre.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


La Campanya de sequera i canvi climàtic arriba a Altafulla

Tarragona, 31 de març
A l’oficina de turisme d’ Altafulla s’ha pogut visitar, fins al 3 d’Abril , l’Exposició sobre sequera i canvi climàtic d’Ecologistes en Acció de Catalunya.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Presentació de la Campanya contra la Sequera i el Canvi Climàtic als Pallaresos i a la Pobla de Mafument

Tarragona, 30 de març
En el Marc de la Campanya per la promoció de la recollida d’oli domèstic per a evitar la contaminació de l’aigua que Ecologistes en Acció desenvolupa en tres municipis del Tarragonès

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


La Campanya de Sequera i Canvi climàtic arriba als Pallaresos

Tarragona, 9 de març
En el marc de la campanya de recollida d’oli domèstic per disminuir la contaminació dels nostres recursos hídrics que es desenvolupa en col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès, la campanya de sequera i canvi climàtic arriba als Pallaresos

(+ informació)

------------------------------------------------------------------------------------
Es presenta a Xerta la campanya de sensibilització ‘El Baix Ebre estalvia aigua’
Tarragona, 8 de febrer
El dia 7 de febrer de 2009, es presentà a Xerta la campanya ‘El Baix Ebre estalvia aigua’, organitzada pel Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la col•laboració d’Ecologistes en Acció de Catalunya.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Rebuig a la transferència de residus de la RMB a les Terres de l’Ebre

Tarragona, Desembre de 2008
Cal primer resoldre els problemes en matèria de generació de residus propis de cada àmbit territorial amb els mitjans adients que els pertoqui.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Al•legacions al Pla Territorial del Camp de Tarragona
Tarragona, Octubre de 2008
Ecologistes en Acció ha presentat al•legacions al Pla Territorial del Camp de Tarragona, demanant, principalment, la creació del Parc Natural de les Terres del Gaià per preservar els valors naturals del territori.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Presentada a Tarragona la gimcana de la sequera

Tarragona, Octubre de 2008
Les escoles de Tarragona ja gaudeixen d’un nou instrument per a aprendre a fer front a les restriccions d’aigua que comporten els períodes de sequera.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Repartiment de mecanismes estalviadors d’aigua a Torredembarra

Tarragona, Setembre de 2008
La Campanya de Canvi climàtic i Sequera presenta les últimes novetats en el marc de la VII Trobada Solar a Torredembarra

(+ informació)

-------------------------------------------------------------------------------------


Vandellòs II al Síndic de Greuges
Catalunya, Setembre de 2008
Escrit al Síndic de Greuges de Catalunya per tal que obri una actuació d’ofici vers l’ incendi que va afectar a Vandellòs II.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Proposta de sanció del CSN a la central nuclear d’Ascó
Catalunya, Agost de 2008
Davant la noticia que el Consell de Seguretat Nuclear ha proposat al Ministerio d’Indústria una sanció a la central nuclear d’Ascó que va de 9 fins a 23 milions d’euros, volem fer públic aquest comunicat.

(+ informació)

--------------------------------------------------------------------------------


Planta de tecnologia de desalinització de Dow Chemical

Tarragona, Juliol de 2008
Posicionament de Ecologistes en Acció en relació a la construcció d’un centre de desenvolupament Global en tecnologia de desalinitació i reciclat d’aigües residuals a Tarragona.

(+ informació)